Svajoklis

Mieli draugai,

Kviečiame jus pasirašyti peticiją dėl Raseinių meno mokyklos jaunimo teatro „Svajoklis“ ir jaunimo asociacijos „Svajoklio projektai„ idėjos įkurti Raseiniuose patrauklią jaunimui kultūrinę erdvę-kamerinį teatrą, esančioje savivaldybės salėje Maironio g. 7. Mes siekiame atkreipti Raseinių savivaldybės dėmesį kad reikia rūpintis veikliu jaunimu, kuris, jau net du dešimtmečiai garsina Raseinių kraštą Lietuvoje ir užsienyje, į savo kūrybines veiklas įtraukia daugybę vietinio jaunimo, turi savo tradicijas, istoriją. Mes siekiame, kad valdžia vertintų kuriančių žmonių pasiekimus, suteiktų perspektyvą augimui, tolimesnei veiklų plėtotei. Du dešimtmečius mes esame įsikūrę kultūros centre, nuolatinė veikla vyksta mažoje, šaltoje teatro studijoje, neturime persirengimo kambario, nesutalpiname daiktų, dekoracijų. Teoriniame kabinete supelijusios sienos, nuo lubų krenta tinkas, ir šioje kenksmingoje sveikatai aplinkoje daugybę metų generuojame idėjas, rašome projektus jaunimo veikloms. Taip pat turime mažutį supelijusį sandėliuką pro kurio stogą lietingą dieną nuolatos varva šaltas dušas , baisu užsidegti šviesą kad neįvyktų elektros iškrova. Mes nesame Raseiniuose naujokai, kurie tik pradeda veiklą, tačiau pastebime , kad politikai nesistengia puoselėti tai kas jau sukurta, kas turi savo istoriją. „Svajoklio“ teatras kitais metais minės kūrybinės veiklos 20-ties metų kūrybinės veiklos jubiliejų. „Svajoklio“ teatras yra pelnęs daugybe apdovanojimų , vien 2014 m. Raseinių savivaldybė teatrą nominuoja apdovanojimui „Auksinis Lūšiukas“ už Raseinių krašto garsinimą meno srityje, Lietuvos liaudies kultūros centras nominuoja teatrą nominacija „Ryškiausias jaunimo teatrinės kultūros skleidėjas“ ir nominacija „Geriausias vaikų ir jaunimo teatras ir režisierius„. Teatro dalyvės Gintarė Dapkutė ir Živilė Ramanauskaitė, kartu su teatro vadove mokytoja eksperte Albina Damašauskiene 2009m. įkuria jaunimo asociaciją „Svajoklio projektai“. Ši asociacija vienija „Svajoklio „ teatrą lankančius ir jau pabaigusius dalyvius. Mes kasmet įtraukiam motyvuotą ir nemotyvuotą jaunimą į teatro ir įvairius neformaliojo jaunimo vietinius ir tarptautinius projektus, teatro renginius, skatiname jaunų žmonių iniciatyvumą, pilietiškumą. Teatro ir Asociacijos dalyviai nuo 2005 metų kasmet dalyvauja ES programoje „Veiklus jaunimas“, o nuo 2014m. programoje Erasmus+ Lietuvoje ir užsienyje. Mes nuolat ieškome įvairių papildomų finansavimo šaltinių, kad suteiktume galimybę jaunimo saviraiškos poreikių tenkinimui. 

Kviečiame palaikyti mūsų idėją Raseinių savivaldybės salėje Maironio g.7 įkurti jaunimo kamerinį teatrą ir tuo iš esmės prisidėti prie teatrinės veiklos vystymo ir jaunimo neformaliojo ugdymo plėtotės įgyvendinimo Raseinių rajone.

 

Svajokliukai

 

Dear Friends and Colleagues,

We invite you to sign a petition for Raseiniu school of art for young folk's theatre called 
"Svajoklis" and also young folk's organization "Svajokio projektai" idea to establish in Raseiniai city cultural space like chamber theatre which exists in municpal hall by address Maironio street number 7. Our aim is to draw attention to municpal of Raseiniai in order to take care of young people which two decades glorifies Raseiniu famous land in Lithuania and abroad. Also this organization seeks for more creative activities and involves many local young people, holds its own traditions and history. We strive for creative people in the government to assess the achievements of their work, provide growth prospects and developmen for future activities. It is nearly two decades since our organization is located in the cultural center. Our regular activities are taking place in a small, cold studio of theater. We do not have a dressing room, could not hold our objects, decorations and other stuff. In theoretical cabinet we have moldy walls, the plaster ceiling falling. For many years in order to generate ideas, to write projects for young people we are working in this harmful for health environment. We also have a small dive moldy storage room, through the roof on a rainy day a cold shower is constantly dripping, it is scary turn the light on as to prevent electrical discharge.We are not a beginners in Raseiniai who are just starting operations, but we note that the politicians do not try to maintain what has already been created, which has its own history. Next year "Svajoklis" theater will celebrate twenty years of creative activity anniversary. "Svajoklis" theater had won plenty of awards through its history. In 2014 Raseiniu municipality gives theatre an award nominated for "Auksinis Lūšiukas" for Raseiniu glorification of the arts, also Lithuanian Folk Culture Center theater nominate nomination for "Ryškiausias jaunimo teatrinės kultūros skleidėjas" and nomination called "Geriausias vaikų ir jaunimo teatras ir režisierius". Participants of the theatre Gintarė Dapkutė and Živilė Ramanauskaitė together with the manager-expert of theatre Albina Damašauskienė in 2009 year establish an association called "Svajoklio projektai". This association unites people who just start to join "Svajoklis" theatre and those who had already finished these studies. Every year we add motivated and unmotivated young people to the theater and a variety of non-formal youth projects with local and international theater events, we encourage young people to be initiative citizens. Every year since 2005 theatrical association and its participants are involved in part of the EU program "Youth in Action", and since 2014, Erasmus + Lithuania and abroad. We are always looking for a variety of additional sources of funding to give young people the opportunity of self-expression needs. 

We invite you to support our idea to set up Youth Chamber Theatre in Raseiniu municipal hall by address Maironis street number 7 at a significant contribution to the theatrical performance development of informal education and youth development in the area of implementing Raseiniai district.

 Yours faithfully ,

 

Svajokliukai