STOP Negalės reformai!!!

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolatiniai gyventojai, reiškiame protestą prieš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) teikiamą Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą dėl žemiau nurodomų motyvų:

 1. Projektu iš esmės sugriaunama dabar pakankamai efektyviai veikianti sistema. Užuot stiprinus dabar jau veikiančias socialinės pagalbos grandis – Socialinių paslaugų centrus, projektu visiškai sumenkinamas socialinių darbuotojų, medikų darbas, nes vertinant negalią, visiškai minimizuojami medicininiai kriterijai, visiškai neaišku, kas perims dabar savivaldos lygmenyje veikiančių socialinių paslaugų centrų funkcijas. Tik medikai gali nustatyti ir įvertinti žmogaus sveikatos būklę, galimas ligų, traumų pasekmes tolesnei jo gyvensenai. Ir tik po to, žinodami medicininį vertinimą ir medikų rekomendacijas, žmogui pagalbą teikia socialiniai darbuotojai, tačiau medikų priežiūra neįgaliajam yra būtina ir toliau. Pagalba žmogui efektyvi bus tik žinant medikų išvadas ir rekomendacijas. Projektu siūlomi atvejų vadybininkai iš esmės taps tik biurokratine našta medikams ir socialiniams darbuotojams.

 2. Nustatant negalią tik medicininiai kriterijai gali būti objektyvus pagrindas, nes tai grindžiama klinikiniais tyrimais, kurių neįmanoma falsifikuoti ir jais paremtomis objektyviomis medikų išvadomis. Todėl medicininių kriterijų minimizavimas, juos pakeičiant subjektyviais ne medicininiais kriterijais, sudarys sąlygas vystytis korupcinei sistemai. Projekto rengėjų samprotavimai apie tai, kad dabartinė negalios nustatymo sistema neva yra diskriminacinė, nepagrįsti nei tyrimais, nei minimalia analize. Tai yra iš piršto laužtas teiginys.

 3. Tai, ką SADM pateikia kaip naujovę, iš esmės jau veikia socialinės paramos ir socialinių paslaugų centrų sistemoje, kuri priskirta savivaldybių kompetencijai.

 4. Socialinių paslaugų centralizavimas vienoje „agentūroje“ atitolins paslaugas nuo žmogaus. Eilinį kartą ypač nukentės regionai.

 5. Reforma visiškai sujaukia neįgaliųjų skundų nagrinėjimą, nes naikinama Ginčų komisija prie SADM. Dabartinė Ginčų komisija prie SADM vykdo valstybės misiją, užtikrinant nepriklausomą ginčų dėl neįgalumo nustatymo nagrinėjimą, taip pat užtikrinant pakankamą ginčus nagrinėjančio subjekto dalykinę kompetenciją, nes ši sritis ir jos teisinė bazė yra labai specifinės. Projekto rengėjai nutylėjo faktą, kad per aštuonis 2022 metų mėnesius Ginčų komisija prie SADM tenkino net 43 procentus neįgaliųjų skundų. Todėl siūlomas grynai mechaninis specializuotos institucijos funkcijų perdavimas nespecializuotai centralizuotai institucijai - Lietuvos administracinių ginčų komisijai, kuri neturi tinkamų dalykinių kompetencijų, niekuo nepagrįstas. Juolab nepagrįsti projekto rengėjų samprotavimai apie „neefektyvią“ Ginčų komisijos veiklą. Todėl ginčų nagrinėjimą perdavus nespecializuotai institucijai, neįgaliųjų skundai nebus tinkamai ir kokybiškai nagrinėjami, dėl ko bus pažeidžiamos neįgaliųjų teisės, nes neišvengiamai ilgės skundų nagrinėjimo terminai, kadangi ginčai yra labai specifiniai, reikalaujantys specialiųjų žinių. Tokiomis aplinkybėmis valstybė nesilaikys savo įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, nes Lietuva yra įsipareigojusi užtikrinti veiksmingą skundų nagrinėjimą, todėl privaloma stiprinti ikiteisminį ginčų nagrinėjimą. Tai galima padaryti ne naikinant Ginčų komisijos prie SADM, o suteikiant Komisijai daugiau savarankiškumo, todėl Ginčų komisijos steigėjo funkcijos turi būti perduotos Vyriausybei.

 6. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau - TPĮ) 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prieš nustatant naują ar iš esmės keičiant esamą teisinį reguliavimą gali būti parengta numatomo teisinio reguliavimo koncepcija, kurioje pateikiama esamos padėties analizė, nurodomos spręstinos problemos, numatomo teisinio reguliavimo tikslas, principai ir pagrindinės nuostatos, galimos teigiamos ir neigiamos numatomo teisinio reguliavimo pasekmės, numatomą teisinį reguliavimą pagrindžiančios nuostatos. Todėl manome, kad Projekto rengėjas SADM privalėjo pasinaudoti šia galimybe ir atlikti išsamią ir sąžiningą neįgaliųjų bei jų šeimos narių apklausą, nes iš esmės keičiamas jautriausios visuomenės socialinės grupės srities teisinis reguliavimas, kuris palies iš viso ne mažiau kaip 300 tūkstančių Lietuvos gyventojų (įskaitant ir neįgaliųjų šeimų narius).

 7. Dėl Įstatymo projekto 3 straipsnio. Šiame straipsnyje yra įtvirtinti pagrindiniai asmens su negalia teisių įgyvendinimo principai. Pažymėtina, kad dabar galiojančios redakcijos NSIĮ taip pat 3 straipsnyje yra įtvirtinti neįgaliųjų socialinės integracijos principai – tarp kurių - neįgalumo kompensavimo principas, reiškiantis, kad neįgalumo pasekmės kompensuojamos neįgaliesiems skirtomis įvairiomis piniginės ir nepiniginės paramos formomis. Teisinėje, demokratinėje ir solidarioje valstybėje šis principas yra esminis (bent taip turėtų būti), užtikrinant neįgaliųjų asmenų teisių apsaugą ir socialinę integraciją. Naujos redakcijos Įstatyme šio principo neliko, todėl manytina, kad principas turi būti grąžintas į Įstatymo projekto tekstą, užtikrinant solidarios demokratinės visuomenės teisines vertybes. Minėto principo įtvirtinimas Įstatyme svarbus ir tuo aspektu, kad Lietuva, kaip JTO Neįgaliųjų teisių konvencijos šalis – dalyvė yra prisiėmusi eilę įsipareigojimų tarptautinei bendruomenei užtikrinant neįgalių asmenų teises.

Todėl raginame:

 • Lietuvos Respublikos Prezidentą vetuoti Įstatymo projektą jei LR Seimas tokį Įstatymą priimtų.

 • Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę inicijuoti Įstatymo projekto grąžinimą Vyriausybei.

 • Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę Vyriausybės vardu atsiimti Įstatymo projektą.

 • LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą nepritarti Įstatymo projektui.

 

Seimo nario A. Syso spaudos konferencija „Negalios reforma – dar vienas smūgis pažeidžiamiems žmonėms?“

https://www.youtube.com/watch?v=07606LJ_oh8&t=863s

 

TvEteris "Ar ištikrųjų po reformosneįgalieji gyvens rojuje"

https://www.tveteris.lt/ar-is-tikruju-po-reformos-neigalieji-gyvens-rojuje/


Edita Navickienė    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas sutinku, kad Edita Navickienė galės matyti visą informaciją, kurią pateikiu šioje formoje.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.


Sutinku, kad mano pateikta informacija būtų tvarkoma šiais tikslais:
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...