Peticija dėl „LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGIOS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1897 5, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 5(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO“.

Adresatai:

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Baura (įstatymo pakeitimo iniciatorius)  

Pasirašyti gali: Visi suinteresuoti asmenis.  

 

2019-03-06

Klaipėda  

 

Kviečiame pasirašyti šią peticiją, kuria prašoma peržiūrėti ir neteikti „Lietuvos Respublikos Saugios Laivybos Įstatymo Nr.VIII-1897 5,13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo” projekto, kuriuo numatoma jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų ir pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimo ir jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo funkcijų perdavimas VšĮ “Transporto kompetencijų agentūrai”.

Peticija teikiama dėl:

1.       Įstatymų projektų rengimo metu negautų specialistų vertinimų ar išvadų (Aiškinamojo rašto - XIIIP-3247, 13 punktas).

2.       Abstraktaus apibrėžimo dėl galimų sutaupymų sumažinus valstybės tarnautojų skaičių (Aiškinamojo rašto - XIIIP-3247, 12 punktas).

3.       Jūrininkams, dirbantiems laivuose, jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato Susisiekimo ministras, vadovaudamasis Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) parengtos ir šalių - dalyvių įtvirtintos 1978m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW-78) su Manilos pataisomis reikalavimais ir rekomendacijomis. Šios funkcijos perėmimas iš Lietuvos transporto saugos administracijos ir jos perdavimas VšĮ “Transporto kompetencijų agentūrai” mažinant tarnautojų skaičių gali daryti įtaką kvalifikacijos vertinimo pablogėjimui, kuris savo ruožtų kelia grėsmę žmogaus gyvybei ir gali neigiamą paveikti Lietuvos jūrininkų paklausą tarptautinėje rinkoje.

4.       Numatomi pakeitimai daro įtaką Lietuvos jūrinio sektoriaus įstaigų sutelktumui, kadangi uostai, didžioji dalis jūrininkų, mokymo įstaigos, įdarbinimo agentūros, laivybos kompanijos ir kitos sektoriaus įmonės yra sutelktos pajūrio regione, o VšĮ “Transporto kompetencijų agentūra”, I. Kanto g. 25, Kaune. Įsigaliojus pakeitimams iš valstybės pusės būtu teikiamas “vieno lango” principas, bet daugumai sektoriaus atstovų reikštų reguliarias komandiruotės iš pajūrio į Kauną, didinant transporto, pragyvenimo kaštus ir netgi aplinkos taršą.

5.       Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-08-08 d. įsakymo Nr.3-355, III skyriuje, 8 punkte apibrėžta, kad “Vadovaujančiųjų specialistų jūriniai laipsniai suteikiami asmenims, įgijusiems jūrines specialybes aukštojo arba aukštesniojo mokslo Administracijos akredituotose mokymo įstaigose, rengiančiose jūrininkus ar suteikiančiose jūrininkams būtiną teorinį ir praktinį pasirengimą (toliau – mokymo įstaigos) ir turintiems Administracijos aprobuotą darbo stažą laive, atitinkantį šių taisyklių reikalavimus.” Įsakyme aiškiai žvelgiamas nuoseklumas: Administracija – atestuoja mokymo įstaigas, aprobuoja darbo stažą, vykdo egzaminavimą, kontrolę ir išduodą kompetencijos liudijimus. Minėtos įstaigos yra įsikūrusios vienoje vietovėje ir turi tvirtus bendradarbiavimo ryšius, kas yra patogu galutiniam paslaugos gavėjui.

Pabrėžtina, jog Lietuvos jūrinio sektoriaus dalyviai neneigia inovacijų ir darnaus vystymosi būtinybės. Šia peticija prašoma giliau įvertinti skirtingų transporto rūšių specifiką bei diskutuoti su suinteresuotomis pusėmis.

Pagarbiai,

Sergej Skripkus