DĖL LITUANISTIKOS BŪKLĖS PERTVARKOMAME VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETE

VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETO TARYBAI

VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUI

VILNIAUS UNIVERSITETO TARYBAI

VILNIAUS UNIVERSITETO SENATUI

 

 


Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyksta pertvarka. Ji kilo ne iš Fakulteto vidaus poreikių, o buvo primesta naujosios Vilniaus universiteto administracijos, siekiant labiau suvadybinti ir sukomercinti kalbų mokymą, ignoruojant šios srities fundamentinių studijų reikmes. Pertvarkant Fakultetą, jame įkurti penki institutai: Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų, Baltijos kalbų ir kultūrų, Literatūros ir kultūros tyrimų, Taikomosios kalbotyros ir Užsienio kalbų. Tradicinių katedrų statusas pažemintas, perkeliant jas į naujai įkurtų institutų sudėtį, ir jos gali būti panaikintos. Fakulteto dekanė viešai teigė, kad „institutai galės apsispręsti, kurias katedras savo viduje palikti, kurių atsisakyti“.

Pertvarka tradiciškai grindžiama siekiais laiduoti mokslo bei studijų kokybę bei tobulinti jų organizavimą, nors gerai žinoma, kad nuo Fakulteto darbo organizavimo struktūros nei mokslo, nei studijų kokybė tiesiogiai nepriklauso. Fakulteto dekanė remiasi ekspertais, kurie nurodę, jog „universitete esama pernelyg daug smulkių darinių, dėl ko nukenčia jų vadyba“, tačiau dabar vadybos problemos paprasčiausiai perkeltos į žemesnį, institutų, lygmenį. Teigiama, kad naujieji institutai akademinę bendruomenę vienija „pagal mokslinių interesų sritis“, tačiau patys jų pavadinimai atrodo absurdiški. Ką bendra turi anglistika, romanistika ir klasikinės studijos, sutelktos viename institute? Klasikinės studijos apima ne tik lotynų bei senąją graikų kalbas, bet ir klasikinę kultūrą, kuri yra būtinas pagrindas ir Literatūros ir kultūros tyrimų institutui. Anglų bei romanų kalbos yra užsienio kalbos, tad kodėl jos nėra skiriamos Užsienio kalbų instituto kompetencijai? Vietoje baltistikos atsiranda vien geografiškai susijusių Baltijos kalbų ir kultūrų – vokiečių, lenkų, rusų, skandinavų, estų ir suomių kalbos ir kultūros – institutas. Jame nėra lituanistikos, nes Lietuvių kalbos katedros darbuotojai priskirti prie Taikomosios kalbotyros instituto. Tuo faktiškai atsisakoma fundamentinių lietuvių kalbos tyrimų, nors taikomoji kalbotyra jais remiasi. Lietuvių literatūros katedros darbuotojai pateko į bendrą Literatūros ir kultūros tyrimų istituto katilą. Fakultete, net ir sunkiais okupacijos metais buvusiame lietuvybės bastionu, nebelieka įsipareigojimo lituanistikai. Į lituanistines katedras pasikėsinta kaip į institucijas. Užuot įsteigus (jeigu jau būtina) Lituanistikos (arba Lietuvių kalbos ir literatūros) institutą, lituanistų jėgos buvo išskirstytos po kitus institutus, kuriuose tapo mažumomis, negalinčiomis lemti katedrų veiklos. Pertvarka Vilniaus universitete sąmoningai susilpnino lituanistų ir lituanistikos (bei baltistikos) svorį, o iškėlė bendrąją kalbotyrą, kalbų tipologiją ir bendrąsias kultūros studijas.

Pertvarkomo Fakulteto administracinės struktūros pokyčiai neišvengiamai atsispindės ir studijų procese. Kyla realus pavojus, kad laikui bėgant, studentai gali būti priimami ne į Lietuvių filologijos, o tarkim, į Taikomosios kalbotyros arba Literatūros ir kultūros tyrimų studijas. Atitinkamai būtų pakoreguotos ir jų studijų programos, „išplaunant“ iš jų lituanistinį turinį.

Šiuo keliu jau einama. Jau kuris laikas Vilniaus universitete yra tik bakalauro pakopos lituanistikos studijos. Magistrantūroje tokios galimybės nėra, lietuvių kalbos specialistai priversti rinktis bendrąją arba taikomąją kalbotyrą, dalykinę (teisės) kalbą, o būsimieji lietuvių literatūros tyrėjai – intermedialias literatūros studijas arba literatūros antropologiją ir kultūrą. Tai perša nuomonę, kad lietuvių kalba, literatūra ir kultūra negalinti būti universitetinių magistro pakopos studijų objektas, o vien tik lietuvių kalbos specialistai neruošiami.

Itin sutrumpinti ir lituanistiniai Lietuvių filologijos programos dalykai. Net okupacijos metais lietuvių kalbos fonetika, akcentologija, morfologija, žodžių daryba, leksikologija, sintaksė, stilistika, norminimas (kalbos kultūra) buvo atskiri semestro ar net metų trukmės dėstomieji dalykai. Dabar viskas pavadinta Bendrine lietuvių kalba ir sutraukta į keturis semestrus. Palyginti su sovietmečiu, dalykui skiriamas valandų skaičius sumažėjo mažiausiai keturis kartus. Panašiai buvo sutrauktas ir lietuvių literatūros kursas. Tačiau randama galimybių siūlyti pasirenkamuosius lietuvių kalbos rašybos ar skyrybos dalykus.  

Pertvarkant Fakulteto struktūrą, institutų pavadinimuose neliko žodžio „lietuvių“. Tai teisinama tarptautiškumos siekiu, tarytum lituanistikos minėjimas tam trukdo, nors lituanistikos katedras turi net garbingi užsienio universitetai. Simbolinis pavadinimas užtikrina ir žymi ryšį su lietuvių tauta, jos kultūra ir Lietuvos valstybe. Lietuvių tauta, atkūrusi Lietuvos valstybę ir perleidusi jai švietimo bei tautos ugdymo funkcijas, išlieka vienintelis jos suverenas. Ji turi teisę ir pareigą reikalauti, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose, ypač Vilniaus universitete, būtų užtikrintos visavertės lituanistikos – lietuvių kalbos, literatūros, kultūros, istorijos ir filosofijos – studijos, tautos kultūros gyvybingumas bei rengiama intelektualinė lietuvių tautos pamaina.

Lituanistikos paminėjimas pavadinime – labai svarbi politinė nuoroda į jos statusą dabartinėje Lietuvos valstybėje. Dabar jis sumenkintas labiau, nei sovietmečiu, ir liudija siekį, prisidengiant reformomis, ištautinti ir išvalstybinti ne tik Fakultetą, bet ir visą Vilniaus universitetą. Keičiama pati šio ilgaamžes ir garbingas tradicijas turinčio universiteto misijos ir tikslo samprata – šimtmečius buvusi svarbiausiu lietuvių tautos kultūros ir mokslo židiniu bei sąmoningų ir patriotiškų šalies piliečių ugdymo institucija, dabar universitetas yra verčiamas beveide globalios „akademinių paslaugų“ rinkos žaidėja. Lituanistika turi nuolat būti Lietuvos valstybės akiratyje. Lituanistikos studijos privalo ugdyti Tėvynės meilę ir patriotizmą, saugoti ir puoselėti tautinio orumo ir valstybinės savigarbos jauseną. Tik toks fakultetas bus ne formaliai, o iš tikrųjų tarptautiškas, nes jo paskirtis ir siekiai bus suprantami kiekvienai save gerbiančiai tautai.


Atsižvelgdami į tai, kad lituanistika Vilniaus universitete – pagrindinėje Lietuvos aukštojo mokslo institucijoje – turi tautinę, valstybinę ir simbolinę reikšmę, reikalaujame:

a) Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedrų pagrindu įkurti Fakultete bent vieną struktūrinį padalinį, kuris rūpintųsi tik lituanistikos puoselėjimu ir lituanistų rengimu;

b) tokio padalinio pavadinime išsaugoti nuorodą į lietuvių kalbą ir literatūrą (arba lituanistiką);

c) nacionalinę svarbą turinčios lituanistikos studijas ir mokslą laikyti strategine Vilniaus universiteto veiklos kryptimi;

d) išplėsti lituanistikos studijų apimtį;

e) grąžinti lituanistines magistrantūros studijas.

 


Parašai:


Akad. Zigmas Zinkevičius -- lituanistas, Švedijos, Norvegijos, Latvijos mokslų akademijų narys

Prof. dr. Aldona Paulauskienė -- lituanistė, LR mokslo premijos laureatė

Prof. dr. Vitas Labutis -- lituanistas

Prof. dr. Arnoldas Piročkinas -- lituanistas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas

Doc. dr. Aldonas Pupkis -- lituanistas, LR mokslo premijos laureatas

Prof. dr. Jūratė Laučiūtė -- lituanistė, visuomenininkė

Prof. dr. Jonas Palionis -- lituanistas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas

Akad. Antanas Tyla – istorikas

Prof. dr. Laima Kalėdienė – lituanistė

Akad. Arvydas Janulaitis -- biochemikas, Europos ir Švedijos karališkosios akademijų narys

Prof. dr. Daiva Vyčinienė -- lituanistė, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė

Dr. Artūras Judžentis -- lituanistas

Akad. Vytautas Martinkus – rašytojas

Doc. dr. Bronius Dobrovolskis -- lituanistas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas

Prof. dr. Roma Bončkutė -- lituanistė

Akad. Giedrius Kuprevičius – kompozitorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Prof. dr. Albinas Drukteinis -- lituanistas

Doc. dr. Regina Venckutė -- lituanistė

Prof. dr. Rūta Bruzgienė – lituanistė, komparatyvistė

Prof. dr. Dalia Pakalniškienė -- lituanistė

Akad. Antanas Andrijauskas – filosofas, menotyrininkas, Lietuvos mokslo premijos laureatas

Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė -- lituanistė

Kazys Saja – rašytojas, Nepriklausomybės Akto signataras

Prof. dr. Kazimieras Garšva -- lituanistas

Prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė – kalbininkė, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė

Prof. dr. Rūta Bruzgienė – lituanistė, komparatyvistė

Prof. dr. Leonas Ašmantas – Pirmosios LR vyriausybės ministras, apdovanotas Lietuvos mokslo premija

Akad. Zigmantas Kiaupa – istorikas

Akad. Arvydas Virgilijus Matulionis – sociologas, Estijos valstybinės premijos laureatas

Prof. dr. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė – literatūrologė

Doc. dr. Kazimieras Juozas Ambrasas-Sasnava SJ – lituanistas, vertėjas

Doc. Dalia Urbanavičienė  – etnografė

Kun. Robertas Grigas – laisvės kovų dalyvis

Prof. dr. Bronislovas Genzelis -- filosofas, LR Nepriklausomybės Akto signataras

Prof. dr. Kazimieras Župerka – lituanistas

Bronius Leonavičius – tapytojas

Prof. dr. Aloyzas Sakalas – fizikas, Nepriklausomybės akto signataras

Prof. dr. Kęstutis Makariūnas -- fizikas

Doc. dr. Judita Džežulskienė – kalbininkė

Faustas Latėnas -- kompozitorius, daugelio Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatas

Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė – lituanistė, dramos teoretikė

Dr. Vytautas Tumėnas – etnografas

Doc. dr. Marijus Šidlauskas – literatas, Jotvingių, Vytauto Kubiliaus premijų laureatas

Jonas Vaitkus -- režisierius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Dr. Gaila Kirdienė -- lituanistė, apdovanota LR ŠMM taikomojo mokslo kūrinio premija

Vidmantas Valiušaitis – žurnalistas, lituanistas

Dr. Pranas Kniūkšta – lituanistas

Prof. dr. Ingė Lukšaitė – istorikė

Doc. dr. Audronė Girdzijauskaitė – literatė, teatralogė

Linas V. Medelis -- publicistas, žurnalistas, K. Umbraso literatūrinės premijos laureatas

Prof. dr. Nijolė Laurinkienė -- mitologė

Mečys Laurinkus -- Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Dr. Vytautas Rubavičius -- filosofas, poetas, Kultūros ir meno premijos laureatas

Prof. dr. Rasa Čepaitienė -- istorikė

Daiva Daugirdienė – vertėja, LLVS ir VLKK narė

Doc. dr. Irena Ramaneckienė – lietuvių kalbos didaktikos specialistė

Antanas A. Jonynas – rašytojas, Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premijos laureatas

Audrys Karalius -- architektas, ES premijos už šiuolaikinę architektūrą laureatas

Doc. dr. Kęstutis Dubnikas -- filosofas

Nijolė Balčiūnienė -- geografė, etnologė, Donato Malinausko premijos laureatė

Rimvydas Stankevičius -- poetas, Jurgos Ivanauskaitės, Jotvingių premijų laureatas

Valentinas Sventickas  – literatūros kritikas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Liudvikas Narcizas Rasimas – teisininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Doc. dr. Mindaugas Strockis – filologas

Prof. dr. Vytautas Daujotis -- chemikas, visuomenininkas

Vidmantė Jasukaitytė – rašytoja, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė

Akad. Pranas Kūris – teisininkas, Pirmosios LR vyriausybės ministras  

Algirdas Endriukaitis – Nepriklausomybės Akto signataras

Dr. Ramutė Rachlevičiūtė -- menotyrininkė, Tarpt. dokumentinių filmų konkurso laureatė

Vytautas Budnikas – teisininkas, LŽTA pirmininkas

Dr. Regina Laukaitytė – istorikė

Dr. Laisvūnas Šopauskas -- filosofas

Donata Dielininkaitytė-Linčiuvienė – redaktorė, tekstologė

Doc. dr. Algimantas Jankauskas -- politologas

Doc. dr. Zita Nauckūnaitė – lituanistė, pedagogė

Prof. dr. Vytautas Radžvilas – filosofas

Zita Kutraitė – redaktorė

Rūta Marija Purvinaitė – menotyrininkė

Egidijus Bičkauskas – Nepriklausomybės Akto signataras

Doc. dr. Stanislovas Juknevičius – filosofas

Prof. dr. Vainius Smalskys – viešojo administravimo ekspertas

Valdas Vabaliauskas – režisierius

Algis Jokštys – verslininkas

Jonas Burokas – LLKS garbės pirmininkas

Dr. Laima Arnatkevičiūtė – lituanistė, redaktorė

Raimonda-Tautvilė Canderienė

Prof. dr. Krescencijus Stoškus -- filosofas

Doc. dr. Agnė Narušytė -- menotyrininkė, fotografijos ir dailės kritikė

Jolanta Miškinytė – žurnalistė, redaktorė

Doc. dr. Sigitas Narbutas – istorikas, vertėjas

Lekt. Vitalija Kapsevičienė – lituanistė

Doc. Irma Leščinskaitė -- tapytoja

Rita Juodelienė – LMTA scenos kalbos dėstytoja

Edita Aperavičienė – verslininkė

Doc. dr. Audronė Petrauskaitė – atsargos kapitonė, pilietinės visuomenės tyrėja

Astrida Petraitytė -- rašytoja

Birutė Vyšniauskaitė -- žurnalistė

Doc. dr. Gediminas Zujus – muzikos prodiuseris ir kompozitorius

Edvardas Čiuldė -- filosofas, publicistas

Janina Matekonytė – teatro ir kino aktorė

Ignė Aperavičiūtė

Renata  Šerelytė – prozininkė, poetė, Jurgos Ivanauskaitės vardo premijos laureatė

Dr. Mindaugas Šinkūnas – lituanistas

Martynas Žukas -- režisierius

Vladas Braziūnas – poetas, vertėjas, literatūrinės „Varpų“ ir B. Brazdžionio premijų laureatas

Regina Strolienė

Leokadija Eimuntienė

Doc. dr. Jūratė Sučylaitė – rašytoja

Dalia Draugelienė

Nijolė Adomavičienė – M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direkt. pavaduotoja

Rasuolė Pupkytė-Tareilienė – redaktorė

Doc. dr. Asta Lapinskienė – LAMPSS pirmininkė

Birutė Serapienė

Dr. Eugenijus Stumbrys – LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas

Romas Cibas

Mindaugas Karalius -- verslininkas

Eglė Bertašienė

Jolanta Dambrauskienė

Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė – poetė, redaktorė

Alvydas Šlepikas – rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatas

Astrida Petraitytė – rašytoja

Dr. Dainius Razauskas – lituanistas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Saulius Dambrauskas – advokatas

Lekt. Dalia Jakulytė – lituanistė

Prof. dr. Saulius Nefas – pedagogas, visuomenininkas

Vydas Astas – rašytojas, apdovanotas LTD paskelbto literatūros kūrinių konkurso premija

Darius Ramančionis – geografas

Julius Keleras – poetas

Rasa Povilionienė

Algimantas Šešelgis – verslininkas

Diana Simonavičienė

Vytautas Sinica -- politologas

Silvija Jankevičienė

Algimantas Jakučionis – inžinierius, visuomenininkas

Natanas Gitkindas – muzikantas

Arnas Simutis -- verslininkas

Kęstutis Pulokas – vertėjas

Elena Genovaitė Orintaitė

Doc. dr. Gintautas Misevičius – matematikas

Skaidra Jančaitė – solistė, vokalo pedagogė

Dainius Ručinskas

Marius Markuckas -- politologas

Dr. Antanas Satkus – agronomas

Aušra Andziulytė – tapytoja

Vilma Šlajuvienė

Justinas Sajauskas – Lietuvos rašytojas, muziejininkas, LR KAM Patriotų premijos laureatas

Prof. dr. Ričardas Viktoras Ulozas – mechanikos inžinierius

Prof. dr. Juozas Banionis – istorikas, matematikas

Stanislava Ligikienė

Doc. dr. Liutauras Degėsys – filosofas, publicistas, Kultūros ir meno premijos laureatas

Raimondas Pankevičius – visuomenininkas

Algis Čeponis – visuomenininkas

Milda Krasnickienė

Danutės Kalinauskaitė – rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatė

Dr. Jonas Paršeliūnas – fizikas

Dr. Julius Šalkauskas – fizikas, visuomenininkas

Danutė Valentukevičienė – lituanistė

Gytis Lukšas – kino režisierius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Diana Bučiūtė – vertėja ir redaktorė, LLVS Šv. Jeronimo premijos laureatė

Eugenijus Ignatavičius – rašytojas

Vytautas Vyšniauskas

Justina Burškaitytė

Irena Vasinauskaitė – žurnalistė

Birutė Jonuškaitė – rašytoja, Kultūros ir meno premijos laureatė

Neringa Raslavičiūtė

Mantautas Ruzas – filosofas

Dr. Andrius Švarplys – politologas

Gitenis Umbrasas – skulptorius

Liutauras Stoškus – aplinkosaugininkas

Vida Balickienė – lituanistė

Kazys Balickas – kolegijos dėstytojas

Prof. dr. Libertas Klimka – istorikas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Marius Parčiauskas -- politologas

Dalia Genovaitė Davidėnienė – fizikė

Irena Šalkauskienė – filologė

Šarūnas Legatas

Petras Musteikis – inžinierius

Algimantas Žižiūnas – fotomenininkas

Rasa Matulevičienė – vertėja

Gintaras Songaila – politikas, apdovanotas Signataro D. Malinausko premija

Irena Ramoškaitė-Potašenko – vertėja

Nijolė Regina Chijenienė – vertėja

Gediminas Pulokas – vertėjas

Zita Mažeikaitė – poetė, vertėja

Romualdas Čaika – buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Marius Kundrotas – politologas, publicistas

Rasa Budnikienė – lituanistė

Vladas Kančauskas – dailininkas, skulptorius

Prof. dr. Alvydas Pauliukevičius – medicinos specialistas

Jūratė Markevičienė – paveldosaugininkė

Ramūnas Kazakevičius

Prof. dr. Stasys Karazija – biomedicinos ekspertas

Doc. dr. Rolanda Kazlauskaitė Markelienė – atsargos kapitonė

Gintaras Karosas – menininkas, Nacionalinės pažangos premijos laureatas

Lidija Veličkaitė

Prof. dr. Jonas Jasaitis – viešojo administracinio valdymo, pedagogikos ekspertas

Dr. Petras Gvazdauskas – inžinierius

Petras Čeliauskas – kraštotyrininkas

Jovita Glemžaitė-Matuzienė – tapytoja

Robertas Matuzas – inžinierius

Aistė Matuzaitė

Kipras Matuzas

Dr. Stanislovas Buchaveckas – istorikas

Monika Morkūnaitė

Algirdas Glemža

Julė Kavalnienė – mokytoja

Dr. Agnė Bielinskienė – kalbininkė

Dr. Vaclovas Bagdonavičius -- filosofas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Loreta Dumbauskienė

Rokas Gasparaitis

Danuta Šilkinienė

Audronė Šimaitytė – žurnalistė

Rimtautas Rimšas – rašytojas

Eimantas Tamulynas – karininkas

Lidija Neimontienė – mokytoja

Stefa Tamoševičienė – žurnalistė

Aurelija Bronislava Giedrienė

Reda Petniūnienė – mokytoja

Eglė Petniūnaitė – mokytoja

Diana Žukauskienė mokytoja

Regina Katinaitė-Lumpickienė – rašytoja, Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė

Rasa Bagdonavičienė

Roma Norvaišaitė-Ignatavičienė – bibliotekininkė

Alma Briedienė – mokytoja

Doc. dr. Darius Vilimas -- istorikas

Jolanta Labuckaitė – lituanistė

Vilija Dailidienė – lituanistė, rašytoja, VLKK narė

Elena Dilbienė – romanistė

Bronislovas Liaudanskis

Aldona Kruševičiūtė – lituanistė

Alfonsas Jankantas – lituanistas

Sigita Dirmeitienė – lituanistė

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė – lituanistė, etnologė

Eglė Litvinienė – lituanistė

Svajonė Kazakevičienė – lituanistė

Rita Urnėžiūtė – lituanistė, „Gimtosios kalbos“ redaktorė

Aldona Bruzdeilinienė – lituanistė

Rita Čiužienė – lituanistė

Ligija Veževičienė – inžinierė

Irena Aleksaitė – vertėja, LLVS Šv. Jeronimo premijos laureatė

Gražina Miklaševičiūtė – germanistė

Lolita Raudienė – teisininkė

Irena Katilienė – filologė, vertėja

Vida Norvaišienė – lituanistė

Regina Jasukaitienė – lituanistė

Nida Mikšienė – lituanistė

Prof. dr. Marijonas Sinica – inžinierius

Kęstutis Pranas Labanauskas – kraštovaizdžio architektas

Regina Pupalaigytė – žurnalistė

Rasa Martinavičienė – lituanistė

Rymantė Šmaižienė – lituanistė

Algimantas Vyšniauskas – pulkininkas

Greta Kalvienė – lituanistė

Edita Vasiliauskaitė – lituanistė

Danguolė Smalinskienė – lituanistė

Arūnas Bagdonas – vertėjas

Adelė Samuolienė – lituanistė

Prof. dr. Stanislovas Sajauskas – fizikas

Doc. dr. Zigmantas  Turauskas – inžinierius

Irena Perkauskienė

Irena Andrukaitienė – filologė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė

Juozas Gerutis Ruzgas – skulptorius

Zita Liaudanskienė

Rolandas Bortkūnas – architektas ir etnografas

Doc. dr. Saulis Vengris – fizikas

Dr. Erdvilas Jakulis – kalbininkas

Dalius Skinulis

Emilija Giedraitienė – lituanistė

Vytautas Jusaitis – verslininkas

Nijolė Ragauskienė – inžinierė

Gediminas Juškevičius

Algimantas Kazėnas

Dr. Vladas Terleckas – ekonomistas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Regina Terleckienė

Jūratė Terleckaitė – vertėja

Mindaugas V. Birbilas

Juozas Greičius

Edita Šilakauskienė

Anatolijus Zarovskis

Vita Čioraitienė – psichologė

Vitalija Jakštienė

Aurelija Davydavičienė – gydytoja

Ramūnas Žvirblis

Kęstutis Virbalis

Leonora Žukienė – teisininkė

Vilija Tumosaitė – bibliotekininkė

Vida Narmontienė – inžinierius

Doc. dr. Simona Milčiuvienė – odontologė

Arnoldas Simėnas – lituanistas, visuomenininkas

Kun. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius, OFM

Rita Banienė

Zita Kuculienė

Prof. dr. Saulius Arlauskas – teisininkas

Alfonsas Škudzinskas

Leonardas Striupas

Laima Masytė – vertėja

Donatas Balčiauskas

Violeta Šoblinskaitė – rašytoja, apdovanota LRS Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu

Elvyra Valiukaitė

Aldona Motekaitytė

Santa Kančytė

Zofija Baniulienė

Eimantė Daukšaitė -- politologė

Lina Petrauskienė

Jūratė Skripkauskienė

Dr. Algimantas Bučys – literatūros teoretikas, rašytojas, Kultūros ir meno premijos laureatas

Algimantas Puidokas

Doc. dr. Algimantas Mišeikis – choro dirigentas ir pedagogas

Eglė Kulvietienė – žurnalistė

Juozas Dingelis – miškininkas, visuomenininkas

Vytautas Dumbauskas

Martynas Vaitys

Aida Krilavičienė – vertėja, Lietuvos – Suomijos Kultūros fondo Pripažinimo premijos laureatė

Saulius Kovalskas

Stasys Stungurys – visuomenininkas

Viktė Jacytė

Doc. dr. Algimantas Kurlavičius – informatikas

Leonas Milčius – poetas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Doc. dr. Antanas Ciūnys – inžinierius

Almantas Stankūnas

Vytautas Bubnys – rašytojas, Kultūros ir meno premijos laureatas

Elena Kurklietytė – rašytoja, vertėja

Doc. dr. Darius Vilimas – istorikas

Saulius Povilaitis

Gytis Bernotas

Vytautas Miliukas

Juozas Greičius

Irena Burokienė – lituanistė

Prof. dr. Vygintas Gontis – fizikas

Danutė Jakubėnienė – žurnalistė

Albertas Žostautas – žurnalistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Jolanta Borisovienė – lituanistė

Olegas Beinia

Jonas Juodka – pulkininkas

Jūratė Šalengienė – lituanistė

Renata Matulaitienė – lituanistė

Virgilijus Čepaitis – vertėjas, Nepriklausomybės Akto signataras

Rima Pakalienė – lituanistė

Rasa Kašėtienė -- tautosakininkė

Valentinas Žemgulys -- politologas

Julija Iskevičienė – visuomenininkė

Raminta Baltrušytė -- rašytoja, Nacionalinio vaikų literatūros konkurso premijos laimėtoja

Sofija Sasnauskaitė-Jakštienė – žurnalistė

Doc. dr. Česlovas Ladukas – ekonomistas

Irena Urbonienė – lituanistė

Prof. dr. Gediminas Navaitis – psichologas

Lukas Grinius -- politologas

Irena Baltakienė – lituanistė

Doc. dr. Odeta Žukauskienė – vaizdo kultūros teoretikė

Rimvydas Žiliukas

Dovilas Petkus -- politologas

Doc. dr. Bronė Gudaitytė – filosofė

Mindaugas Iskevičius

Vilius Bernotas

Raimundas Eimuntas -- kompozitorius

Dana Junutienė

Eglė Mirončikienė – psichologė

Julija Iskevičienė

Mindaugas Iskevičius – karys

Vismantas Satkauskas – fizikas, vadybininkas

Algimantas Patašius – dailėtyrininkas

Monika Parčiauskienė – politologė

Jūratė Leonavičienė – romanistė

Akvilina Stankevičiūtė

Dr. Aušra Kairaitytė-Užupė – etnologė

Martynas Katelynas

Rūta Lisauskaitė

Gabrielė Svylaitė

Jolanta Budreikienė – lituanistė

Kotryna Kriaučiūnaitė

Onutė Stankevičiūtė – filologė

Audronė Pruckuvienė – lituanistė

Tadas Jakubauskas

Genė Godliauskienė – lituanistė

Antanas Vilkamušys

Prof. dr. Juozas Skirius – istorikas

Minvydas Simanaitis

Gediminas Šataitis

Doc. dr. Dalia Senvaitytė – etnologė

Dana Junutienė

Doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė – antropologė

Mantas Šimkūnas

Matas Toliušis

Valentinas Varnas – dailininkas, akvarelistas

Danguolė Smalinskienė – lituanistė

Rima Pociūtė – lituanistė

Lina Šakelytė – lituanistė

Rasa Kašėtienė – tautosakininkė

Regina Panavienė – lituanistė

Albina Šidlauskienė – lituanistė

Virginijus Gustas – filosofas

Rūta Grumadaitė-Pabarčienė – lituanistė

Gediminas Tumėnas – psichologas

Ramunė Vosylienė – anglistė

Doc. dr. Romualdas Povilaitis – politologas

Eligijus Dzežulskis-Duonys – filosofas, visuomenininkas

Dr. Valdas Selenis – istorikas

Živilė Stankevičienė – filologė

Vilija Mačiulienė – lituanistė

Rūta Satkauskienė – lituanistė

Dr. Angelė Danutė Čepėnaitė – ekonomistė

Renė Jakubėnaitė

Margarita Totoraitienė

Vida Židonienė

 

 


Artūras Judžentis    Susisiekti su peticijos autoriumi