Sustabdykime Lietuvos valstybinių miškų naikinimą!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei


Peticija dėl sprendimo didinti valstybinių miškų kirtimo normą atšaukimo 


2018 m. rugpjūčio 8 d. LR Vyriausybė priėmė sprendimą[1] 6 procentais didinti metinę valstybinių miškų kirtimų normą penkiems metams (2019 - 2023 m.), t. y. leidžiamą kirsti valstybės miško plotą padidinti nuo 11 168 ha iki 11 850 ha. Tokį sprendimą laikome keliančiu pavojų Lietuvos miškams, o jo motyvą - neturinčiu pagrindo, todėl reikalaujame nedelsiant jį atšaukti.

Kirtimų norma turėtų būti nustatoma tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir racionalus medienos panaudojimas, miško apsauginių ir socialinių funkcijų bei biologinės įvairovės išsaugojimas, tvarus šalies ar regiono ekonominių reikmių tenkinimas. Deja, dabartinis Vyriausybės nutarimas didinti kirtimus prieštarauja tokiems tikslams. Miškų ūkio sektorius negali būti vertinamas tik iš ekonominės perspektyvos. Lietuvos miškų ateičiai ypač svarbūs sprendimai privalo būti priimami  atsižvelgiant į aplinkosauginius poreikius.

Viešojoje erdvėje aplinkos viceministras LR Vyriausybės nutarimą grindė kilsiančiomis šilumos kainomis dėl brangstančio biokuro, tačiau tokie teiginiai - abejotini. Visų pirma, dėl biokuro miškai nėra kertami, jo gamybai tinkama mediena sudaro tik apie 16 proc. visų medienos pardavimų; antra, Miškų ūkio konsultacinės tarybos posėdyje (kuriame priimtais sprendimais ir rėmėsi Vyriausybė)  buvo pateikta rekomendacija didinti visai ne biokurui naudojamos medienos kirtimus. Trečia, bendroje šilumos kainoje biokuras sudaro vos 25-30 proc., tad jo kainos kilimas neturės didelės įtakos šildymo kainoms.

Atmetus nepagrįstą tokio sprendimo motyvą, susidaro įspūdis, jog kirtimai didinami siekiant patenkinti medienos pramonės, o ne aplinkos apsaugos interesus.   Miškai yra visos Lietuvos turtas, o visuomenė miškų alinimui kategoriškai nepritaria. Todėl primygtinai reikalaujame LR Vyriausybės atšaukti 2018 m. rugpjūčio 8 d. priimtą sprendimą[1] 6 proc. didinti metinę valstybinių miškų kirtimų normą. Kirtimų apimtys valstybiniuose miškuose negali viršyti iki šiol galiojusios (2014-2018 m.) kirtimų normos, t.y. 11 168 ha ploto,  apskaičiuoto pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą, ir jame kertama iki 3 145 tūkst. kietmetrių likvidinės medienos. Prašome priimti naują nutarimą, kuriame kaip maksimali metininė valstybinių miškų kirtimo norma būtų įtvirtinta būtent ši - 11 168 ha ploto - apimtis 2019-2023 metų laikotarpiui.

Lietuvos žaliųjų partija

#žalieji #NEvalstiečiai

www.lzp.lt 
[1] Lietuvo Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirtinimo“ (TAP-18-1238) (18-8569(2), priimtas 2018 m. rugpjūčio 8 d. <http://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/1743_imp_678ce3efc529bbe7b36eb7eb5923ce04.pdf >
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f9278fb2837211e89188e16a6495e98c?jfwid=-1c2dte3ubn

 

 GYVŪNAI_-_NE_KALĖDINĖS_DEKORACIJOS!_(3)1.png


Lietuvos žaliųjų partija    Susisiekti su peticijos autoriumi