Nepritarimas šauktinių kariuomenei / Disapproval of renewed military conscription in Lithuania

[EN below]

Nepritarimas šauktinių kariuomenei

Mes, žemiau pasirašiusieji(-ios), smerkiame Rusijos agresiją Rytų Ukrainoje bei Krymo aneksiją.

Mes, žemiau pasirašiusieji(-ios), nepritariame šauktinių kariuomenės dalinių formavimui. Esame įsitikinę(-nusios), kad šauktinių kariuomenė ne tik neprisideda prie valstybės saugumo, bet ir sukelia socialines problemas bei ydingą visuomeninę paranoją. Siekiame, kad tarptautinėje politikoje ir viešajame kalbėjime būtų teikiama daugiau dėmesio taikos perspektyvoms, o ne pasiruošimui karui ir agresyviai retorikai.

Netikėtai ir nepasitarus su visuomene sugrąžinta šauktinių kariuomenė sukėlė pelnytą nepasitenkinimą. Nuolatiniai tam tikrų politinių organizacijų ir masinių informacinių priemonių gąsdinimai siekia įtikinti visuomenę beveik neišvengiama karo grėsme. Nors kariniai manevrai Ukrainoje yra ypatingai smerktini ir gali būti perspėjimu Lietuvai, kyla pagrįsti įtarimai, kad karo grėsmė yra sureikšminama siekiant manipuliavimo visuomene ir nepritariančių balsų tildymo.

Nemanome, kad šauktinių kariuomenės sugrąžinimas prisideda prie krašto saugumo. Kritiką šauktinių kariuomenei išsakė ne tik politikai, intelektualai, visuomenininkai, bet ir aukšto rango karininkai. Karybos tyrinėtojai ir socialinių mokslų specialistai, analizuojantys įvairius kontekstus per ilgus laikotarpius, išskirtinai sutaria, jog šauktinių kariuomenės yra itin neefektyvios karo metu, o taikos metu sukelia socialines problemas. Pašauktieji dažnai atsiduria kariuomenėje to nenorėdami, todėl ne tik būna nepasiruošę karo grėsmei, bet ir yra psichologiškai žalojami. Mėginimas vengti kariuomenės, be kita ko, veda prie priverstinių studijų pasirinkimų, suvaržo laisvą šeimos planavimą, skatina slapstymąsi (ypač emigracijoje) ar net fizinį savęs luošinimą.

Kyla ir kol kas statistika nepatvirtintų įtarimų, kad šauktinių kariuomenė bus formuojama iš nesaugiausių socialinių sluoksnių. Imamasi panašios taktikos, kaip ir JAV, kur tarnavimas kariuomenėje nėra privalomas, bet jaunuoliai yra viliojami socialine apsauga ir atlygiu. Viduriniesiems ir aukštesniesiems socialiniams sluoksniams priklausantys pašauktieji ras būdų, kaip išsisukti nuo tarnybos, tuo tarpu nepasiturintiesiems tai padaryti bus sunkiau. Taip socialinė nelygybė (dar labiau) gali atsikartoti ir kariuomenėje.

Manome, kad šauktinių kariuomenės atkūrimas yra veidmainiškas masinės emigracijos sąlygomis. Įstojusi į ES Lietuva pasižadėjo užtikrinti laisvą asmenų ir kapitalo judėjimą. Valdžios suvestinėms emigracija buvo naudinga atsikratant socialinių problemų – jos kartu su žmonėmis kėlėsi į Jungtinę Karalystę, Airiją, Norvegiją, Ispaniją… Dabar valstybė, neužtikrinusi emigrantams teisės į orų gyvenimą, ketina grąžinti šiuos išvykėlius remdamasi pareiga ginti Tėvynę.

Manome, kad Lietuvos saugumo užtikrinimu besirūpinanti Valstybės Gynimo Taryba, Krašto Apsaugos Ministerija bei Vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadė Prezidentė Dalia Grybauskaitė privalo skirti daugiau dėmesio taikos ir socialinės gerovės užtikrinimui, o ne rengimuisi kariauti (kviečiame nepamiršti Lietuvos narystės ES ir NATO). Akivaizdu, jog didelio visuomenės nepasitenkinimo sulaukęs sprendimas yra susijęs daugiau su vidinės kontrolės mechanizmų stiprinimu, o ne su valstybės apsauga.

Esame įsitikinę(-nusios), jog alternatyvos šauktinių kariuomenės grąžinimui nebuvo pakankamai apsvarstytos.

Esame įsitikinę(-nusios), jog nenorintys tarnauti jaunuoliai neturėtų būti priversti to daryti, nes tai yra itin neefektyvu, strategiškai, socialiai bei psichologiškai žalinga.

 

[EN]

 

Disapproval of renewed military conscription in Lithuania

We, by signing below, condemn Russian aggression in East Ukraine and the annexation of Crimea.

We, by signing below, condemn the renewal of obligatory military conscription in Lithuania.

We are convinced that conscript military not only does not add to the safety of the state but also causes social problems and unnecessary public paranoia. We want more attention in international politics and the public discourse to be given to perspectives of peace rather than preparations for war and aggressive rhetoric.

The unexpectedly and one-sidedly renewed obligatory military conscription caused valid public discontent. Perpetual intimidation by certain political organizations and mass-media seeks to convince the society of an almost unavoidable threat of war. Even though the military activity in Ukraine is highly reprehensible and can be seen as a warning to Lithuania, one can reasonably suspect that the threat of war is exaggerated in order to exert more control over social life and suppress various dissenting voices within Lithuania.

We do not think that the renewal of military conscription makes the country safer. Obligatory conscription was criticized not only by politicians, intellectuals and public activists, but also by high-rank military officers. Military researchers and social scientists, who analyse various contexts over long lengths of time, agree that conscript military are particularly ineffective at war and cause social problems during times of peace. Conscripts are often reluctant to join the military and thus are being psychologically harmed, which makes them less prepared for the threat of war. Attempts to escape the draft also lead to forced entries into university, inhibit free family planning and encourage hiding (especially for those in emigration) or even physical self-mutilation. One can also reasonably suspect that higher and middle-class conscripts will find ways to escape the draft while the more needy will find it much harder. Thus social inequality would be reproduced and deepened even more.

We believe that the renewal of obligatory military conscription is also hypocritical in the context of mass emigration. By joining the EU Lithuania promised to assure free movement of its people and capital. Emigration was useful for getting rid of local social problems – they went away with the people who emigrated to the UK, Ireland, Norway, Spain etc. Now the country which could not provide its citizens with the means to a dignified life is planning to provide them with an obligation to defend it.

We believe that the Council of State Defence, Ministry of State Defence and the leader of Lithuanian armed forces, President Dalia Grybauskaitė must give more attention to ensuring peace and social welfare rather than preparations for war (we urge not to forget Lithuanian membership in NATO and EU). It is obvious that the unpopular decision is more related to the strengthening of internal means of control than to security of the state from external forces.

We are convinced that alternatives to the renewal of obligatory military conscription were not sufficiently considered.

We are convinced that young people should not be forced to serve in the military against their will because it is highly ineffective and strategically, socially and psychologically harmful.

 

 

Pasirašiusieji(-sios) / Signatories 

Jonas Mekas

Dr. habil., prof. Zenonas Norkus, VU, Lietuvos mokslo akademijos laureatas

Prof. Arūnas Poviliūnas, VU

Daiva Baranauskė, LPF „Frida“ direktorė

Dr. Nida Vasiliauskaitė, VGTU

Prof. Algimantas Valantiejus, VU

Dr. Lara Lempertienė, VU

Prof. Don Kalb, CEU

Dr. Jurga Jonutytė, VDU

Doc. Vita Gelūnienė, VDA

Mark Adam Harold, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys

Dr. Arūnas Bielevičius, LSMU

Redas Diržys, Alytaus dailės mokyklos direktorius

Agnė Narušytė, dailėtyrininkė

Dokt. Aušra Kaziliūnaitė, rašytoja

Dokt. Richard Schofield, 2014 Metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimo nominantas, fotografas

Jūratė Juškaitė, Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkė

Sébastien Gobert, nepriklausomas žurnalistas, Kijevas

Gustas Jagminas, tapytojas

Artūras Rudomanskis, TJA valdybos narys

Vilma Fiokla Kiurė, menininkė, aktyvistė

Benediktas Januševičius, poetas

Dokt. Adriana Qubaiova, CEU

Dokt. Agnė Rimkutė, CEU

Dokt. Kasparas Pocius, LKTI

Dokt. Rasa Navickaitė, CEU

Dokt. Arnoldas Stramskas, VDU

Jurgis Viningas

Dokt. Tadas Janušauskas, CEU

Evaldas Balčiūnas

Darius Verbickas


Grupė prieš PKT    Susisiekti su peticijos autoriumi