Peticija dėl sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto

2015m. pavasarį, Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja (VKPK) rengs kon­fe­ren­ci­ją. Jo­je ša­lies pa­vel­do­sau­gi­nin­kai, me­no­ty­ri­nin­kai, dai­lė­ty­ri­nin­kai, me­ni­nin­kai, par­la­men­ta­rai ir vi­suo­me­nės at­sto­vai, taip pat ekspertai iš užsienio bus kvie­čia­mi ap­tar­ti so­viet­me­čio Lie­tu­vos kul­tū­ri­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo prob­le­mas, dik­tuo­ja­mas šių die­nų rea­li­jos. G. Drė­mai­tė, Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pirmininkė, yra pasakiusi - “Ma­nau, bus įro­dy­ta, jog nu­griau­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras rei­ka­lau­ja ma­žu­ma. Dau­gu­ma pri­ta­ria tam, kad jos lik­tų kaip mū­sų gy­ve­ni­mo liu­di­nin­kės, mū­sų kul­tū­ros da­lis. Aš to ti­kiuo­si”.

Todėl, visuomenės dalis, kuriai sovietinės okupantų skulptūros neatrodo labai vertingi meno ar kultūros kūriniai, o taip pat manantys, jog šios skulptūros savo funkcijas pilnai galėtų atlikti uždaruose muziejuose, turėtų pareišti savo nuomonę ir parodyti sprendimų priėmėjams, kad reikalavimas pašalinti sovietinio laikotarpio skulptūras iš Vilniaus centro nėra tik "mažumos" tylus balsas.

Taigi, visi, pasirašiusieji šią peticiją, pareiškia ir reikalauja: jog skulptūros nuo Vilniaus Žaliojo tilto turėtų būti išbrauktos iš sau­go­mų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro ir pašalintos nuo Žaliojo tilto. O taip pat pareiškia, jog pilnai supranta, kad tai yra dalis mūsų istorijos, tačiau dabartinės Lietuvos sostinės centras nėra ta vieta kur jos turėtų stovėti.