NELEISKIME SUNAIKINTI PAPILDOMOS IR ALTERNATYVIOS MEDICINOS!

Mes, žemiau pasirašiusieji papildomos ir alternatyvios medicinos praktikai, specialistai, ekspertai, mėgėjai ir vartotojai, kreipiamės ir reiškiame didelį susirūpinimą dėl LR Sveikatos apsaugos ministerijos parengto Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projekto.

Mūsų visų bendromis pastangomis, surinkus parašus, 2016 m. sustabdėme pirmą bandymą buldozeriu prastumti Seime žalingą visuomenei Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projektą. Nuo to laiko šis projektas ne tik nebuvo patobulintas, bet atvirkščiai, dar labiau „apaugo“ pertekliniais reikalavimais, draudimais ir kitais biurokratiniais mechanizmais. Sveikatos apsaugos ministerija neatsižvelgė ne tik į suinteresuotų grupių siūlymus šiam įstatymo projektui, bet ir į kitų ministerijų bei institucijų pastabas, kurios buvo pateiktos 2018 m. projektui.  

 Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projektas ir Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmai prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, Europos teisei ir kitiems teisiniams aktams.  Reiškiame griežtą nepritarimą parengto įstatymo projekto visumai ir atskiroms nuostatoms:  

1.     Prieštaraujame siūlymui nustatyti privalomą biurokratinę licencijų tvarką, kuri apribotų visuomenės galimybes gilintis į papildomos ir alternatyviosios medicinos sritis, sukurtų „įėjimo“ barjerus, reikalautų formalių biurokratinių procedūrų ir panaikintų visuomenės galimybę sąmoningai rinktis. Tai neigiamai paveiks alternatyviosios ir papildomosios medicinos paslaugų prieinamumą (pasiekiamumą) ir šių paslaugų plėtrą. Taip pat sudarytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsniu draudžiamus paslaugų teikimo laisvės apribojimus.

2.     Nepagrįstas reikalavimas reguliuoti PA sveikatos priežiūros paslaugas, taikant brangiausią ir sudėtingiausią reglamentavimo būdą – licencijavimą. Tiesioginis valstybės dalyvavimas, įgyvendinant įstatymą, didins finansinę ir administracinę naštą valstybei.

3.     Projekto turinys neatitinka 2015 metų gegužės 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos (Protokolas Nr. MK-1) priimto sprendimo, jog Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros  reguliavimas turi būti vykdomas, remiantis savireguliacijos, o ne tiesioginio valstybės reguliavimo, principais.

4.     Esame susirūpinę, jog įstatymo projektas nesiremia gerąja užsienio valstybių (pavyzdžiui, Vokietijos) praktika, ima pavyzdį iš tokių šalių, kaip Bulgarija.

5.     Pagal įstatymo projekto 3 str. 1 ir 2 d. nuostatas licencijuojamos didelę ar vidutinę riziką žmogaus sveikatai keliančių PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities, natūraliosios ir liaudies medicinos srities konkrečios paslaugų grupės. Vadinasi, visos kitos PA sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos be leidimo. Ar jos bus tiesiog uždraudžiamos?

6.     Projekto 2 str. 5 d. pažymėta, kad ši veikla „yra vykdoma pasitelkiant moksliniais tyrimais grindžiamos medicinos duomenis ir (ar) empirines žinias.” Liaudies medicina ir skiriasi tuo, kad ji naudoja metodus, patikrintus šimtmečiais ir tūkstantmečiais ir tai yra tapę šalies paveldu. Toks traktavimas kenkia valstybės tradicijoms ir naikina paveldą. 7.     Valstybės atskyrimo ir religijos laisvės principus šiurkščiai pažeidžia pagal projektą prie licencijuojamųjų priskirta sveikatos rekreacija, kuri projekto 2 str. 16 d. apibrėžiama kaip „papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veikla, skirta žmogaus fizinei sveikatai stiprinti ir dvasinei gerovei puoselėti“. Taip būtų įvestas reikalavimas licencijuoti visas dvasines praktikas, kurios puoselėja dvasinę žmogaus gerovę, pavyzdžiui, krikščionybę (maldos), kitų religijų (induizmo, islamo, budizmo ir kt.) dvasines praktikas (mantros, meditacijos ir kt).

8.     Nesutinkame su 4 str.1ir 2 d., kuriose nurodoma, kad norint, jog „paslauga būtų priskirta prie atitinkamos srities grupės ir (ar) pogrupio ir įtraukta į Sąrašą, sveikatos apsaugos ministrui teikia paraišką su mokslo institucijos, vykdančios mokslo studijas PA sveikatos priežiūros srityje, išvadomis“. Šiuo metu nėra mokslo institucijų, kurios rimtai vykdo mokslo studijas ir tyrimus PA sveikatos priežiūros srityse, dauguma PA specialistų savo lėšomis vyksta į kitas valstybes ir gauna išsilavinimą. Mokslo institucijos neturi kompetencijos nei žmogiškųjų bei finansinių išteklių šiam vertinimui. Toks reikalavimas skatina korupciją ir nekompetenciją PA srityje.

9.     Reikalavimai, įtvirtinti Projekto 9 str. 6 d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktuose iš esmės reikalauja aukštojo mokslo baigimo, daugumoje medicinos krypties, kas yra perteklinis ir nebūtinas reikalavimas kokybiškam PA paslaugų teikimui. Aukščiau išvardintuose reikalavimuose nėra aiškiai nurodyta, kokios kitos studijos, profesinio rengimo kursai, seminarai yra prilygintini reikalaujamiems aukštojo mokslo baigimo dokumentams, todėl susidaro situacija, kai sprendimas bus valstybės biurokratų rankose, kas sudarys sąlygas korupcijai. Kad tai nėra būtinas reikalavimas, savo sėkmingu darbu patvirtina šimtai sėkmingai dirbančių asmenų, žinias ir patirtį sukaupusių kitais būdais, nei aukštoji mokykla.

10.  Projekto 9 str. 6 d. 8 punkte nurodyta, kad norint teikti Rytų medicinos sistemų paslaugas „turi turėti aukštąjį ar jam prilygintą medicinos arba farmacijos studijų krypties išsilavinimą bei galiojančią medicinos arba farmacijos praktikos licenciją, ne mažesnį kaip vienų metų medicinos ar vaistininko praktikos darbo patirtį”. Šie reikalavimai yra pertekliniai, nes šiuo metu dauguma teikiančiųjų šias paslaugas sėkmingai dirba apie 20-30 metų. Bus žlugdomas smulkusis verslas ir dalis papildomos ir alternatyvios medicinos paslaugų teikėjų dėl tokios politikos ir kitų galimų biurokratinių veiksmų, pasitrauks į „šešėlį“, dėl ko gali netekti pajamų Valstybės biudžetas, bus skatinama emigracija.

11.  Įstatymo projekte nėra pateikiamas aiškus ir baigtinis PA sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą pažymėjo, kad vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų – teisinis tikrumas ir aiškumas, kuris suponuoja tam tikrus privalomus teisinio reguliavimo reikalavimus: reguliavimas privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai, jose negali būti dviprasmybių (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2014 m. liepos 11 d. nutarimai).

12.  Nėra numatyta pereinamojo laikotarpio. Remiantis 22 str. 3 d. numatyta tvarka dėl „fizinių asmenų, kurie kreipiasi dėl PA sveikatos priežiūros specialisto pažymėjimo išdavimo ir kurie ne mažiau kaip 5 metus iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas“ kvalifikacijos atitiktį vėl bus pavesta vertinti PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijai. Tai dar viena galimybė korupcijai ir neobjektyvumui.

13.  Prieštaraujame ir kitoms, čia nepaminėtoms, įstatymo projekto nuostatoms.    

Prašome stabdyti šio įstatymo projekto priėmimą, įvertinti pateiktus argumentus ir iš naujo grįžti į projekto rengimo stadiją, pateikiant alternatyvų, savireguliacija pagrįstą įstatymo projektą.


papildomos ir alternatyvios medicinos bei sveikos gyvensenos bendruomenės iniciatyvinė grupė    Susisiekti su peticijos autoriumi