Lietuvos architektų bendruomenės Peticija - pretenzija LAS

LAR profesinės etikos komisijai;

LAR pirmininkui;

LAS revizijos komisijai;

LAS pirmininkui;

LMTA vadovybei; 

 

2015 07 20

Žemiau pasirašiusi Lietuvos respublikos architektų bendruomenė 

 PETICIJA

PRETENZIJA 

 

Mes, Lietuvos respublikos architektų bendruomenė, vadovaudamiesi Architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksu, ir jo vardan, prašome

peržiūrėti ir svarstyti pateiktus neseniai įvykusio LMTA miestelio Vilniuje konkurso pažeidimus, imtis priemonių, numatytų LAS įstatais ir LAR etikos

 kodeksu , svarstyti atsakingų už konkurso eigą ir vertinimo komisijoje dalyvavusių asmenų kompetenciją užsiimti šia veikla.

 Pabrėžiame, kad konkurso rezultatų aptarimas ,informacija apie konkurso vertinimo eigą ir patys vertinimai buvo paviešinti praėjus 5 dienų terminui 

nuo rezultatų paskelbimo dienos. Todėl nebuvo įmanoma sureaguoti į pateikiamus pažeidmus nustatyta tvarka.  Žinia, kad tokio tipo pažeidimai 

vyksta nuolat, tačiau nėra iškeliami ir yra toleruojami , prašome LAS ir LAR vadovus, pareigūnus ir komisijas vykdyti pareigas, apibrėžtas minėtais 

dokumentais. Imtis priemonių ,garantuojančių apčiuopiamus pokyčius tolimesnėje LAS veikloje, garantuoti nuostatų, įstatų paisymą, jų įgyvendinimą,

nelikti lojaliems , pasyviems jų pažeidinėjimui. Informuoti architektų bendruomenę apie pokyčius, reorganizavimą, atliktas revizijas , kitus veiksmus 

kurie atliekami pokyčių labui. 

 

   LMTA miestelio Vilniuje konkurso pažeidimai, remiantis LAS architektūrinių konkursų nuostatais (2014) : 

  1. Komisijos narių skaičius neatitiko nelyginio skaičiaus nuostatos (8 nariai: LMT rek.,prof. Z.Ibelgauptas, LMTA Tarybos pirm. R. Dargis, Vilniaus m. vyr. arch. A. Blotnys, arch. M. Pakalnis, S. Mikštas, G. Blažiūnas, M. Kaasik , KPD dir. pav. A. Degutis).   

Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 35.1:

Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 9 fiziniai asmenys. Komisijos narių skaičius turi būti nelyginis.

 

 2. LMTA architektūrinio konkurso rezultatų aptarime, komisijos narys S. Mikštas pristatė komisijos darbo eigą: “ pradžioje 2 komisijos nariai G. Blažiūnas ir S. Mikštas iš 28 konkurso vertinimo komisijai pateiktų darbųatrinko 7 geriausius, kuriuos vėliau jau visi komisijos nariaiįdėmiai nagrinėjo ir svėrė kiekvieną aspektą.” Komisija pažeidė etikos kodeksą, objektyvumo ir nešališkumo nuostatas, ignoravo (likusius 21 ) konkursui pateiktus darbus.    

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 103:

Konkurso darbus vertina Vertinimo komisija.     

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 42.3:

Vertinimo komisijos pareigos: tinkamai atlikti Konkurso darbų vertinimą, numatytą šių nuostatų 3 skyriuje.     

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 39:

Vykdydami savo pareigas Komisijos nariai vadovaujasi šiais Nuostatais, Konkurso sąlygomis , nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimu , galiojančiais teisės aktais bei sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.      

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 3.3:

Konkursas - tai procedūra, kai sąžiningai ir profesionaliai vertinami ir išrenkami geriausi architektų , kraštovaizdžio architektų, urbanistų, dizainerių ir kt. specialistų, dalyvaujančių Konkurse, siūlomi sprendiniai.

Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 3.4:

Konkursas turi atliepti visų dalyvaujančių pusių (visuomenės, užsakovo, dalyvių) interesus.  

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 16:

Koordinatorių ir techninio komiteto narius skiria LAS arba kitas konkretiems darbams LAS pasamdytas juridinis asmuo. Vertinimo komisijos narius ir konsultantus (ekspertus) skiria LAS kartu su Užsakovu. LAS atsako už savo paskirtų Vertinimo komisijos narių ir konsultantų (ekspertų) darbą.    

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 17:

LAS užtikrina kokybišką Konkurso organizavimą: kvalifikuotų Konkursą organizuojančių asmenų parinkimą, tinkamą informacijos paviešinimą, kokybiškų Konkurso sąlygų parengimą, anonimiškumo užtikrinimą bei kitų šiuose Nuostatose įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimą. Taip pat LAS, savo kompetencijos ribose, atsako už autorinių teisių apsaugą bei kitokį dalyvaujančių asmenų teisių irinteresų gynimą.    

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 50:

Konkurse turi teisę dalyvauti visi asmenys (fiziniai asmenys arba jų grupės , taip pat juridiniai asmenys) , atitinkantys Konkurso sąlygose Dalyviams keliamus reikalavimus , išskyrus šių Nuostatų 54 punkte nurodytas išimtis.    

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 104:

Konkurso darbai vertinami vadovaujantis Konkurso sąlygose patvirtintais vertinimo kriterijais. Vertinimo kriterijai neturi prieštarauti galiojančių teisės aktų reikalavimams. Konkurso darbai negali būti vertinami pagal kriterijus , nerašytus į Sąlygas. Esant nelygiaverčiams vertinimo kriterijams , turi būti nurodyta vertinimo kriterijų svarbumo eilė. 

Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 105:

Vertinami yra tik tie Konkurso darbai, kurie nebuvo diskvalifikuoti vertinimo procedūros pradžioje. Vertinimo metu paaiškėjus anksčiau nepastebėtiems Konkurso darbo neatitikimams Konkurso sąlygoms, Vertinimo komisija turi teisę Konkurso darbą diskvalifikuoti papildomu sprendimu.     

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 106:

Vertinimo komisija Konkurso darbus vertina Komisijos posėdyje, kurio tvarka ir darbo metodai nurodyti šio skyriaus 8 skyriuje.    

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 108:

Vertinimo procedūros eiga: 

108.1 Koordinatoriaus ataskaitos apie Konkurso darbų neatitikimus Sąlygoms pateikimas, vertinimas, sprendimo dėl Konkurso darbų diskvalifikavimo priėmimas;

108.2 Konkurso sąlygų, vertinimo kriterijų išsamus aptarimas, vertybinių orientyrų nustatymas;

108.3 Konkurso darbų apžiūra, jų atitikimo vertinimo kriterijams aptarimas;

108.4 Pirmosios ir kt. Prizinių vietų laimėtojų išrinkimas, Konkurso darbų , esančių arčiausiai laimėtojų , eilės nustatymas.    

   Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 100:

Sprendimus Vertinimo komisija gali priimti tik posėdyje. Posėdžio eigą ir Konkurso darbų vertinimo tvarką Komisijos nariai nustato ir balsavimu patvirtina Posėdžio pradžioje.     

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 101:

Vertinimo komisijos posėdyje (toliau - Komisijos posėdyje arba Posėdyje) privalo dalyvauti paskirtieji ir atsarginiai Komisijos nariai, Koordinatorius, konsultantai (ekspertai).      

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 103:

Komisijos posėdis yra teisėtas , kai jame dalyvauja visi Komisijos nariai. Negalinčius dalyvauti Posėdyje Komisijos narius pakeičia atsarginiai nariai, kurie tampa pilnateisiais Komisijos nariais iki Konkurso pabaigos.      

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 105:

Balsavimo teisę turi tik Komisijos nariai. Sprendimai priimami ne mažesne kaip pusės Komisijos narių balsų dauguma.      

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 25.15.4:

Preigos, kurias vykdo Koordinatorius ir/arba Techninio komiteto nariai Koordinatoriaus pavedimu: parengia konkurso darbų santraukas kiekvienam komisijos nariui.      

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 25.16:

Preigos, kurias vykdo Koordinatorius ir/arba Techninio komiteto nariai Koordinatoriaus pavedimu: tikrina ar Konkurso darbai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, rengia ataskaitą.

 

3. Minėta, kad vertinimo posėdžių metu, komisijos narys ,LMTA Tarybos pirm. R. Dargis, nedalyvavo komisijos posėdyje ir balso teisę perleido architektui M. Pakalniui. Nepaskirti atsarginiai nariai.

Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 101:

Vertinimo komisijos posėdyje (toliau - Komisijos posėdyje arba Posėdyje) privalo dalyvauti paskirtieji ir atsarginiai Komisijos nariai, Koordinatorius, konsultantai (ekspertai).       

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 103:

Komisijos posėdis yra teisėtas , kai jame dalyvauja visi Komisijos nariai. Negalinčius dalyvauti Posėdyje Komisijos narius pakeičia atsarginiai nariai, kurie tampa pilnateisiais Komisijos nariais iki Konkurso pabaigos.      

   Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 36:

Atsarginiai nariai pakeičia Komisijos narius , dėl objektyvų priežaščių nebegalinčius tęsti darbo Komisijoje. Atsarginiai nariai privalo dalyvauti visuose Komisijos posėdžiuose, tačiau balso teisę įgyja tik pakeitę nedalyvaujantį Komisijos narį. Atsarginis narys tokiu atveju pakeičia nedalyvaujantį narį iki pat Komisijos sprendimo priėmimo pabaigos.

 

4. Galutinė Komisijos sudėtis nebuvo patvirtinta Konkurso sąlygose.   

      Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 34:

Preliminari Komisijos sudėtis patvirtinama Konkurso galimybių studijoje, galutinė Komisijos sudėtis patvirtinama Konkurso sąlygose.  

 

5. Paskirtas konkurso Koordinatorius pats asmeniškai priiminėjo konkurso dalyvių darbus, pažeidžiant anonimiškumo sąlygą. Koordinatorius neparengė ir nepateikė komisijos nariams Konkurso darbų sąntraukos - kas yra paaiškinama ,žinant nurodytą žalingą (2) komisijos darbo eigą. Koordinatorius neinformavo LAS pirmininko apie vykdomus pažeidimus.      

    Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 21:

Koordinatoriaus kvalifikacija turi būti pakankama Konkurso problematikai, projektavimo užduočiai , Komisijos darbui suvokti, Konkurso darbui organizuoti.         

Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 22:

Koordinatorius atsako už Konkurso organizavimo kokybę , Konkurso sąlygų ir tvarkaraščio laikymąsi, Konkurso dalyvių anonimiškumo užtikrinimą, Konkurso darbų išsaugojimą, konfliktinių sitacijų prevenciją, tinkamą kitų jam numatytų pareigų vykdymą. Koordinatorius atsiskaito LAS pirmininkui. 

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 24.5:

Preigos, kurias vykdo išimtinai Koordinatorius: informuoja LAS pirmininką apie Konkurso sąlygų pažeidimus.        

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 25.15.4:

Preigos, kurias vykdo Koordinatorius ir/arba Techninio komiteto nariai Koordinatoriaus pavedimu: parengia konkurso darbų santraukas kiekvienam komisijos nariui.        

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 25.16:

Preigos, kurias vykdo Koordinatorius ir/arba Techninio komiteto nariai Koordinatoriaus pavedimu: tikrina ar Konkurso darbai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, rengia ataskaitą.

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 84,kuris prieštarauja LAS architektūrinių konkursų nuostatai (2014) 25.11 (Pareigos, kurias vykdo Koordinatorius ir/arba Techninio komiteto nariai Koordinatoriaus pavedimu: vykdo dalyvio registraciją, Konkurso sąlygų Dalyviams pateikimą ir dalyvio mokesčio surinkimą ,jei mokestis renkamas) ir 25.12 ( vykdo Konkurso darbų priėmimą, registravimą, parengia Konkurso darbų registracijos protokolą). :

Atviruose ir ribotuose mišriuose Konkursuose anonimiškumo reikalavimas yra privalomas. Ribotuose kviestiniuose Konkursuose anonimiškumas gali būti reikalaujamas.

 

6. Konkurso dalyviai - paskelbtieji konkurso prizininkai - palaikė ir palaiko su vertinimo komisijos nariais, užsakovu, koordinatoriumi ryšius kaip: partneriai, darbdaviai, darbuotojai , savininkai, užsakovai, kt. asmeniniai tiesioginiai ryšiai.    

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014)3.5:

Konkursas organizuojamas pagal iš anksto nustatytą programą ir aprašytus vertinimo kriterijus, darbus anonimiškai vertina nepriklausomi (nesusiję su Užsakovu giminystės, verslo, darbo ir pan. santykiais) vertintojai.    

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 54:

Konkursuose negali dalyvauti , Dalyviams padėti ir kitaip su Dalyviais bendradarbiauti rengiant Konkurso darbą šie asmenys:  54.1 fiziniai asmenys, kurie yra Užsakovo atstovai, partenriai, darbdaviai , darbuotojai;  54.2 fizinai asmenys, kurie yra Komisijos narių partneriai, darbdaviai, darbuotojai;  54.3 juridiniai asmenys, kurių savininkais ar dalyviais yra Užsakovas, jo atstovas ar Konkursą organizuojantys asmenys.    

   Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 56:

Jei paviešinus Konkurso darbų autorius paaiškėja, kad buvo pažeisti šių Nuostatų 54 ir/ar 55 punktų reikalavimai, šio Dalyvio pateiktas Konkurso darbas diskvalifikuojamas, o kiti Konkurso darbai perkeliami viena vertinimo pozicija į priekį.       

Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 90:

Anonimiškumo pažeidimu taip pat laikomas tiesioginis Dalyvio bendravimas su Komisijos nariu ir/ar Užsakovu.

 

7. Konkurso sąlygose nenurodytas vertinimo kriterijus - LMTA miestelio įvaizdis, kuriuo buvo vertinti pateikti Dalyvių darbai.      

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 104:

Konkurso darbai vertinami vadovaujantis Konkurso sąlygose patvirtintais vertinimo kriterijais. Vertinimo kriterijai neturi prieštarauti galiojančių teisės aktų reikalavimams. Konkurso darbai negali būti vertinami pagal kriterijus , nerašytus į Sąlygas. Esant nelygiaverčiams vertinimo kriterijams , turi būti nurodyta vertinimo kriterijų svarbumo eilė.       

 Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 55:

Sąlygų reikalavimai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški, leidžiantys objektyviai palyginti pateikus Konkurso darbus.

 

8. LMTA miestelio konkursas, atsižvelgiant į apimtis , turėjo būti formuojamas kaip  dviejų etapų konkursas.      

  Pažeista LAS architektūrinių konkursų nuostata (2014) 9.2:

Dviejų etapų konkursas - tai Konkursas,kurį organizuojant rengiamos dvi Konkurso darbų vertinimo procedūros. Šis Konkursas rekomenduojamas didesnės apimties ar sudėtingiems objektams (pvz. Muziejams, bibliotekoms, oro uostams, pan.) ar didelės apimties miestų ar jų dalių planavimo projektams.

 

Įvardinti LAS pažeidimai prieštarauja pačios LAS įstatams:

10.2 tinkamai atstovauti LAS narių interesams Lietuvoje ir pasaulyje, ugdyti architektų profesinį meistriškumą;

10.4 ginti LAS narių kūrybines , profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų numatyta tvarka atstovauti LAS nariams, padėti sukurti architektų veiklai teisinius pagrindus; 

10.9 propaguoti profesinės etikos pagrindus ir skatinti architektus jos laikytis; 

23.1 laikytis Įstatų ir profesinės etikos, kitų LAS veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, LAS valdymo organų priimtų sprendimų;

 

 Įvardinti LAS pažeidimai prieštarauja Architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksui: 

 *” Architektūros paslaugų tiekėjai Europos Sąjungoje privalo būti ištikimi nepriklausomumo , bešališkumo, mokėjimo laikyti profesines paslaptis, dorumo, kompetencijos ir profesionalizmo aukščiausiems standartams ir pasišventę siekti, kad jų projektai, techniniai sprendimai ir teikiamos paslaugos būtų pačios aukščiausios kokybės.” 

*” Visi architektūros paslaugų teikėjai elgiasi sąžiningai ir dorai, ką jie besakytų ir bedarytų, vykdydami savo kaip Europos liberalios profesijos atstovų profesines pareigas.”

 *” Visi architektūros paslagų teikėjai t.p. Išlaiko ir gilina žinias architektūros meno ir mokslo srityje, gerbia architektūros harmonijos visumą, prisideda prie jos plėtojimo ir pirmenybę teikia besąlygiškam sprendimui, o ne kokiam motyvui, likdami ištikimi menui, mokslui ir architektūros verslui.” 

2.5 “ Nė vienas architektūros paslaugų teikėjas neinicijuoja ir neskatina jokio veiksmo ar dokumento rengimo, tokio veiksmo ar dokumento rengimo nepalaiko ir nenusileidžia įkalbinėjamas, jei toks veiksmas ar dokumentas gali padėti įvykdyti nusikaltimą ar paskatinti neetišką elgesį , ir ypač tuomet, kai tokiu veiksmu ar dokumentu gali būti norima nuslėpti ar užmaskuoti finansinį ar fiskalinį neteisėtumą ar pažeidimą.”

2.6 “ Visi archtektūros paslaugų teikėjai laikosi šio Etikos kodekso, o taip pat ir etikos kodeksų ir įstatymų, taikytinų teikiamoms ar numatytoms teikti architektūros paslaugoms.”

 *” Visi archtektūros paslaugų teikėjai įsipareigoja remti nepriklausomumą, bešališkumą, saugoti profesines paslaptis, ginti profesijos kilnumą ir garbingumą, elgtis taip, kad būtų gerbiamos kitų asmenų įstatyminės teisės ir interesai, be to, įsipareigoja pripažinti savo kolegų profesinius siekius ir indėlius, gerbti jų teises.”

4.3 “ Visi archtektūros paslaugų teikėjai stengiasi savo veiksmais prisidėti prie šios profesijos žmonių nepriklausomumo, bešališkumo, savigarbos, sąžiningumo ir principingumo stiprinimo ir užtikrinti, kad jų atstovų ir darbuotojų elgesys neprieštarautų šiam Kodeksui, kad bet kuris asmuo, turintis verslo ryšių su kuriuo nors architektūros paslaugų teikėju, galėtu būti tikras, kad jis bus apsaugotas nuo nekompetentingumo ar suklastotų arba klaidinančių sąmatų.”


architektų bendruomenė    Susisiekti su peticijos autoriumi