KEISK / CHANGE IT

Peticija už LGBT teises Lietuvoje /

Petition for LGBT rights in Lithuania

 

Aš, žemiau pasirašęs, pritariu faktais pagrįstų rekomendacijų, padėsiančių imtis reikiamų teisės ir politikos priemonių LGBT žmonių  teisėms užtikrinti nacionaliniu lygmeniu, įgyvendinimui Lietuvoje:

 

Saugios švietimo aplinkos kūrimas

 

Lietuva turėtų užtikrinti, kad LGBT jaunuoliai mokyklose galėtų mokytis saugioje ir palankioje aplinkoje be patyčių ir atskirties. Todėl reikia kovoti su panieka LGBT asmenims, įveikti jų atskirtį ir skatinti supratingumą įvairovei.

Mokyklas reikėtų raginti įdiegti kovos su patyčiomis programas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad mokyklinio ugdymo programose būtų pateikta objektyvi informacija apie seksualinę orientaciją, lyties tapatybę ir lyties raišką; tai padėtų ugdyti mokytojų ir moksleivių tarpusavio pagarbą bei supratimą ir geriau suvokti problemas, su kuriomis susiduria lesbietės, gėjai, biseksualai ir translyčiai žmonės.

 

Kova su diskriminavimu dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės

 

Remiantis ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintu lygybės principu kuriama įvairialypė ir įtrauki socialinė aplinka yra palanki LGBT asmenims, kurie tokioje aplinkoje gali atvirai ir laisvai gyventi ir save išreikšti.

Siekiant sistemingiau ir darniau kovoti su diskriminacija, Lietuva raginama rengti veiksmų planus, skatinančius pagarbą LGBT asmenims ir ginančius jų pagrindines teises, ir (arba) įtraukti aktualius LGBT klausimus į nacionalinius veiksmų planus ir strategijas dėl žmogaus teisių. Reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į išskirtines translyčiams žmonėms ir LGBT jaunimui būdingas problemas.

Lietuva raginama stengtis palaikyti dialogą su svarbiausiais šios srities veikėjais, kad viešoji nuomonė aktualiais LGBT klausimais būtų labiau subalansuota. Be to, tvirti ir pozityvūs politinių lyderių veiksmai yra būtini, tam kad užtikrintų LGBT asmenų pagrindines teises.

 

Iš neapykantos LGBT asmenims įvykdytų nusikaltimų aukų pripažinimas ir apsauga

 

Visų žmonių teisės į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto turi būti gerbiamos nepaisant jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.

Lietuva turėtų apsvarstyti galimybes teisės aktais uždrausti transfobiškos neapykantos kurstymą ir neapykantos nusikaltimus ir taip užtikrinti vienodą LGBT asmenų apsaugą. Taip pat raginame labiau pripažinti ir geriau apsaugoti iš neapykantos LGBT asmenims įvykdytų nusikaltimų aukas. Be to, reikėtų apsvarstyti galimybes mokyti teisėsaugos pareigūnus, be kita ko, kaip registruoti tokius incidentus.

 

Lygių galimybių užtikrinimas dėl lyties tapatybės

 

Lietuvos teisėje turėtų būti nustatytas aiškus draudimas diskriminuoti dėl lyties tapatybės.

Lygių galimybių tarnyba turėtų nagrinėti transseksualių asmenų skundus dėl lyties tapatybės kaip vienos iš diskriminacijos formų. Valstybė turėtų remti tarnybos veiklą informuojant LGBT asmenis apie šios institucijos įgaliojimus ir procedūras ir taip ugdant diskriminacijos suvokimą visuomenėje.

 

ENGLISH

By signing below, I agree with fact-proven recommendations which will help taking the mandatory legislative and political measures to be realized in Lithuania in order to ensure the protection of the rights of LGBT people on a national level. 

 

Creation of a safe educational environment

 

Lithuania has to ensure a safe and reliable studying environment for students in schools, without bullying and isolation.
Schools should be encouraged to run programs fighting against bullying. They must also ensure that they provide objective information about sexual orientation, gender identity and gender expression in educational programs, which would in turn help to develop respect and compassion between teachers and pupils, and to better recognize problems that lesbian, gay, bisexual and transgender persons are faced with.

 

Fight against discrimination based on sexual orientation and gender identity

 

Based on the principle of equality stated in the EU Charter of Fundamental Rights, the creation of a diverse and inclusive social environment is beneficial to LGBT people who, in such an environment, can freely and openly express themselves.
In order to fight discrimination more sustainably and systematically, Lithuania is encouraged to create action plans aimed at boosting respect for LGBT people and at defending their basic rights, and/or to include relevant LGBT issues into national action plans and strategies for human rights. Also, more attention should be paid to exclusive problems that transgender people and LGBT youth experience.
Lithuania is encouraged to engage in a dialogue with the most important activists so that public opinion on relevant LGBT issues would be more balanced. Moreover, strong and positive actions of political leaders are necessary in order to ensure the basic rights of LGBT people.

 

Recognition and defense of victims of hate crimes against LGBT people

 

Rights to Life, Safety and Defense against violence must be respected, no matter what the sexual orientation and gender identity of the individual.

Lithuania should consider the possibility to legislatively prohibit instigation of transphobic speech and hate crimes as a means to ensure equal defense for LGBT people. We also encourage a better acknowledgment and defense of victims of hate crimes against LGBT people. Furthermore, it should be taken into consideration to teach security officers how to register and investigate such incidents.

 

Ensuring equal opportunities on grounds of gender identity

 

The Lithuanian legal system should include a clear prohibition of discrimination based on gender identity.
The Equal Opportunities Ombudsman should start investigating complaints of transgender persons and consider gender identity as a possible cause of discrimination. The state should also support the Ombudsman’s office by informing LGBT people about the responsibilities and procedures of the office, which would improve the understanding of discrimination in society.

 

 

Sign the petition and CHANGE IT!

 

  

Pasirašyk peticiją ir KEISK!