Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijų apribojimo

Kausakys1.jpg

Reikalaujame gyvūnų gerovės kontrolę skubiai perduoti gyvūnų globos organizacijoms, o   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliojimus vykdyti gyvūnų gerovės kontrolės funkciją panaikinti.

                     Priimti  LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, suteikiančias gyvūnų globos organizacijoms teisę vykdyti gyvūnų gerovės pažeidimų tyrimą, dalyvauti žemės ūkio gyvulių laikymo vietų patikrinimuose, vykdyti nemokamą gyvūnų ženklinimą. 

                     Įteisint nuo VMVT nepriklausomų visuomeninių neetatinių inspektorių statusą, suteikiantį  teisę visuomenei dalyvauti gyvūnų gerovės užtikrinimo procese, nes  šiuo metu  tik visuomeninių organizacijų ir aktyvių savanorių pastangomis  išaiškinami ir viešinami beveik visi nusikaltimai prieš gyvūnus.

                   Pavesti nepriklausomai komisijai, dalyvaujant visuomeninių organizacijų atstovams, atlikti auditą visuose VMVT kontroliuojamuose žemės ūkio gyvulių laikymo vietose – įvertinti gyvulių laikymo sąlygas, sveikatos būklę.         

                  Siekiant įtvirtinti gyvūnų gerovės užtikrinimo proceso nešališkumą ir skaidrumą, atskirti gyvūnų gerovės kontrolės funkciją nuo šios srities reglamentavimo teisės ir paskirti vienai nuo kitos nepriklausančioms kompetentingoms institucijoms.

                   Užtikrinti gyvūnų globos organizacijoms teisę dalyvauti gyvūnų gerovės užtikrinimą reglamentuojančių teisės aktų teisėkūros procese.        

                   Nedelsiant pradėti visuotinį privalomą gyvūnų augintinių ženklinimą.   Valstybės lėšomis finansuoti mikroschemų įsigijimą.  

 

Nors Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau - VMVT) yra atsakinga už gyvūnų gerovės užtikrinimą Lietuvoje, tačiau VMVT veikla užtikrinant tiek žemės ūkio gyvulių, tiek gyvūnų augintinių gerovę apsiriboja biurokratinių procedūrų atlikimu, formaliais patikrinimais. Menkos baudos už gyvūnų gerovės pažeidimus skatina nusikaltėlius, todėl gyvūnų padėtis Lietuvoje siaubinga.

Nuotraukos iš VMVT kontroluojamų ūkių.  Šie žiaurūs gyvulių  nepriežiūros atvejai VMVT kontroliuojamuose ūkiuose išaiškinti  tik gyventojų ir gyvūnų globėjų  dėka. VMVT juos  tyrė ir paviešino tik todėl, kad šie faktai tapo žinomi visuomenei ir nuslėpti jų nebuvo įmanoma.

KausakisZiauru.jpg

 Mazeikiai.jpg          

Tauragė.jpg 

kiauliukai.jpg
 augustaitisiii.jpg   KaunoR._.jpg

Augustinaicio_karve_traktoriuje.jpg

Augustaitis.jpg

Augustinaitis_karve_istrigusi.jpg

mires_baltas_zirgas.jpg

Šaulio_uis_dar.jpg

stako_karvesir_vesiukas.jpg

Stako_kar_dar_Tauragesr.jpg

Šaulio_ūkis.jpg

Situacija siaubinga, bet  VMVT piktybiškai nieko nedaro,  nuolaidžiauja ūkinių gyvulių ir paukščių augintojams, sanitarinių tarnybų įmonėms, cirkų savininkams, veisėjams, augintojams, sudaro jiems palankias verslo sąlygas gyvūnų gerovės sąskaita.

VMVT  stengiasi sumenkinti gyventojų ar savanorių pranešimuose nurodomą pavojų gyvūnams ir tik žiauriausiais masinių gyvulių gaišimo atvejais gyvulius konfiskuoja, jokių kitokių prevencijos priemonių netaiko, iki kritinės padėties atsiradimo apsiriboja tokių ūkių  ar cirkų savininkams skiriamomis menkomis pinginėmis baudomis. 

Veidmainiškais straipsniais ir pareiškimais viešoje erdvėje apie didžiulį susirūpinimą gyvūnų gerove VMVT tik imituoja gyvūnų gerovės užtikrinimo veiklą, o iš tikrųjų vykdo šios veiklos sabotažą.

Gyvūnų karantinavimo tarnybose kiekvienais metais nužudoma tūkstančiai gyvūnų augintinių. Tai yra vienintelė valstybės remiama priemonė Lietuvoje benamių gyvūnų skaičiui mažinti. Jokio benamių gyvūnų skaičiaus mažinimo ir jų gerovės užtikrinimo plano valstybės mastu niekada nebuvo paruošta. VMVT ignoruoja visuomenės pranešimus apie gyvūnų gerovės pažeidimus karantinavimo tarnybose.

Užuot ėmusis realių veiksmų gerinti gyvūnų laikymo sąlygas Lietuvoje, VMVT kelia griežtus reikalavimus tik visuomeninėms gyvūnus globojančioms organizacijoms, gyvūnų prieglaudoms ir savanoriams globėjams.

Pastaruoju metu VMVT , siekdama  įbauginti  gyvūnų globėjus savanorius ir tokiu būdu juos priversti neviešinti VMVT diskredituojančios informacijos, naudodama  sovietinių laikų “donosų” (įskundinėjimų) praktiką, terorizuoja gyvūnų globėjus patikrinimais, kurie vykdomi pagal fiktyvius pranešimus apie žiaurų elgesį su gyvūnais, vykdo išpuolius prieš atvirai VMVT kritikuojančių savanoriškų gyvūnų globos organizacijų vadovus, skiria nepagrįstai didelias baudas už nereikšmingus biurokratinius pažeidimus.

 VMVT sąmoningai sužlugdė privalomo gyvūnų augintinių ženklinimo programą, atmesdama gyvūnų globos organizacijų siūlymus nemokamai ženklinti gyvūnus augintinius ir atiduodama šią funkciją privačių veterinarijos gydytojams vykdyti, dėl ko gyvūnų ženklinimo paslauga tapo brangi ir neprieinama daugumai Lietuvos gyventojų. Todėl visiškai pagrįstai kilo visuomenės pasipiktinimas, kuriuo VMVT pasinaudojo ir atidėjo privalomo gyvūnų augintinių programos įgyvendinimą.

Dėl tokių VMVT veiksmų Lietuvoje iki šiol nėra realiai įmanoma išaiškinti žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus ir nubausti nusikaltėlius. Nėra žinomi gyvūnų augintinių skaičiai, nėra jokios informacijos apie jų judėjimą Lietuvos teritorijoje, pasiskirstymą. Neįmanoma įvertinti lėšų poreikio gyvūnų gerovės užtikrinimo bei gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo strategijai ir programoms rengti. Tūkstančiai benamių gyvūnų sunaikinami gyvūnų gaudymo ir karantinavimo įmonėse, šimtai žemės ūkio gyvulių kankinasi uždaruose , visuomenei neprieinamuose tvartuose (žr. nuotraukas).

 Savanorių judėjimas Lietuvoje vis labiau plečiasi ir aktyvėja – kaip pasipriešinimas VMVT vykdomam sabotažui gyvūnų gerovės srityje. Šiuo metu tai vienintelė atsvara VMVT  neveiklumui, dėl to VMVT, piktnaudžiaudama jai suteiktais įgaliojimais, visais įmanomais būdais riboja visuomeninę gyvūnų globos veiklą.

 Visiems aišku, kad kol gyvūnų gerovės užtikrinimo funkcija bus pavesta tik VMVT, tiek žemės ūkio gyvulių, tiek gyvūnų augintinių padėtis Lietuvoje tik blogės. Nors po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo VMVT struktūra buvo daug kartų reorganizuota, tačiau jokių esminių pokyčių gyvūnų gerovės užtikrinimo procese neįvyko. Realiai VMVT atstovauja tik savo ir verslo interesams.

Todėl jokie eiliniai struktūriniai pakeitimai VMVT jokių teigiamų rezultatų nepasieks,  vienintelė išeitis - gyvūnų gerovės kontrolę vykdyti įgalioti nevyriausybines gyvūnų globos organizacijas, kurios praktiškai tokią funkcija atlieka. Jų pastangomis išaiškinami  beveik visi nusikaltimus prieš gyvūnus, bet jų surinkta informacija negali būti pagrindu traukti atsakomybėn juos atlikusius asmenis .

O VMVT  ir toliau vadovaujasi sovietiniu supratimu apie gyvūną tik kaip žmogaus poreikių tenkinimo ir verslo naudos objektą, o visuomenės gyvūnų globos judėjimą stengiasi sumeninti ir sunaikinti.


Virgina Sadauskaitė    Susisiekti su peticijos autoriumi