UŽ teisėtai išrinkto Antano Čepononio grąžinimą į pareigas

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Ministrui Pirmininkui Algirdui  Butkevičiui

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei

Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininkui

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui

 

K R E I P I M Ą S I S

2015 m. birželio 17 d.

 

Mes, žemiau pasirašę Radviliškio rajono gyventojai kreipiamės į Jus siekdami atkreipti Jūsų dėmesį, kartu prašydami, kad Lietuvos teisėsaugos institucijos laikytųsi Lietuvoje veikiančių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų.

Esame nusivylę situacija Lietuvos teisėsaugos institucijose, o būtent neatsakingais, nepamatuotais ir nepagrįstais, įstatymui prieštaraujančiais Šiaulių apygardos teismo sprendimais, kuriais Antanas Čepononis nušalintas nuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario-mero pareigų.

Manome, kad tokiais teismo sprendimais griaunamas pasitikėjimas teisinės valstybės principu, Lietuvos savivaldos rinkimų sistema, bei pačia valstybe, kurios teisėsaugos struktūros nepaiso Lietuvos Respublikos įstatymų, kuria valstybėje nepasitikėjimo teise atmosferą, taipogi kenkia normaliam valstybės ir savivaldybių darbui, pamina Lietuvos piliečių konstitucines teises.

2015 m. Savivaldybių tarybų rinkimų metu po antrojo rinkimų turo Radviliškio rajono meru daugumos Radviliškio rajono rinkėjų buvo išrinktas Antanas Čepononis. Didžioji dalis rinkėjų žinodama, jog A.Čepononis yra kaltinamas baudžiamojoje byloje Nr.1-35-135/2015, nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 24 str. 4 d., 5 d., 228 str. 2 d.(Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 21 d. įstatymo XI-1472 redakcija), 300 str. 1 d. padarymu, patikėjo jo nekaltumu, jo sugebėjimais valdyti rajono savivaldybės tarybą, didele darbo patirtimi savivaldoje, bei ankstesniais jo atliktais rajono ekonominio ir socialinio vystymo pasiekimais. Didelė dalis rinkėjų, patikėjusi A.Čepononiui rajono savivaldybės tarybos nario - mero pareigas pagrįstai tikėjo, jog Lietuvos Respublikos seimo priimtos naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 19 str. 8 d. numatytos nušalinimo nuo mero pareigų procedūros bus galiojančios visiems Lietuvos Respublikos piliečiams institucijoms ir organizacijoms. Teisę išsirinkti piliečiams tinkančius atstovus į vietos savivaldos institucijas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai. Rinkimai organizuojami balsuojant slaptu balsavimu. Išrenkami pagal partijų sąrašus, taip pat išsikėlę save kandidatai, gavę daugiausiai balsų. 2015 m. tapo išskirtiniais. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo vykdomi tiesioginiai merų rinkimai. Tai vyko ir Radviliškio rajono savivaldybėje, kurioje tarybos nariu-meru buvo išrinktas A.Čepononis.

Pradėjus naujai tarybai, taip pat jos vadovui – merui Antanui Čepononiui, vykdyti savo pareigas, Šiaulių apygardos teismo kolegija, nagrinėjanti baudžiamąją bylą Nr.1-35-135/2015, atsižvelgdama į valstybinio kaltintojo prašymą 2015-04-27 priėmė nutartį, kuria nušalino A.Čepanonį nuo tarybos nario pareigų, bet nenušalino nuo Radviliškio savivaldybės mero pareigų. 2015-05-05 Šiaulių apygardos teismas pateikė raštišką išaiškinimą Nr.1-35-135/2015 „Dėl Šiaulių apygardos teismo 2015-04-17 nutarties baudžiamojoje byloje Nr.1-35-135/2015 vykdymo, kur inter alia pažymėjo „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 str. 8 d., kuri įsigalioja nuo to momento, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybės tarybos susirenka į pirmąjį posėdį, numato, kad meras, visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Atsižvelgiant į tai, teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-04-27 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr.1-35-135/2015 A.Čepononis yra nušalintas tik nuo naujos kadencijos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigų“ Tai yra, teismas pripažino nutartimi bei jos išaiškinimu, jog savivaldybės tarybos mero nušalinimas nuo pareigų yra savivaldybės tarybos, o ne teismo kompetencijoje, yra sprendžiamas Vietos savivaldos įstatymo 19 str. 8 d., o ne LR BPK 157 str. tvarka.

2015-06-16 ta pati Šiaulių apygardos teismo kolegija, atsižvelgdama į visiškai niekuo nepagrįstą valstybinio kaltintojo prašymą, vadovaujantis LR BPK 157 str., 440 str.,  nušalino Antaną Čepononį nuo Radviliškio rajono savivaldybės mero pareigų. Nutartyje teismas nepateikė jokių pagrįstų motyvų, nesivadovavo savo 2015-05-05 aiškinamajame rašte išdėstyta nuomone dėl ankstesnės 2015-04-27 nutarties, kuria A.Čepononis buvo nušalintas nuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigų.

Tokie prokurorų ir teismo nenuoseklūs ir mūsų manymu neteisėti bei viršijantys jiems numatytą kompetenciją veiksmai, naudojantis įstatymo spragomis, žeminama žmogaus, išrinkto atstovauti piliečių interesams vietos savivaldoje - orumą ir garbę. Pažeidžiamos piliečių konstitucinės teisės į sąžiningus ir teisėtus rinkimus bei daro neigiamą įtaką savivaldybės institucijų darbui ir normaliam funkcionavimui. Nekvestionuojame visų Lietuvos piliečių lygybės prieš Įstatymą konstitucinės doktrinos ir neabejojame Teismo bešališkumu, nagrinėjant baudžiamąsias bylas ir skelbiant teisingus nuosprendžius to nusipelniusiems.  

P r a š o m e  Jus, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus:  

- panaikinti galimybę teisėsaugos institucijoms savivaliauti bei klaidinti savo sprendimais visuomenę, išaiškinant aukščiau minėtų teisės normų taikymą;  

- išsiaiškinti ar 2015-06-16 Šiaulių apygardos teismo nutartis, baudžiamojoje byloje 1-35-135/2015, dėl Antano Čepononio nušalinimo nuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario - mero pareigų yra teisėta;  

-  grąžinti tiesioginiuose rinkimuose išrinktą Antaną Čepononį į tarybos nario- mero pareigas.